Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich I

Internal diseases of farm animals I

2024Z

Kod przedmiotu04SJO-CWZG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia zwierząt, Anatomia topograficzna zwierząt, Fizjologia zwierząt, Diagnostyka Chorób Wewnętrznych
Wymagania wstępneZnajomość anatomii i topografii narządów wewnętrznych oraz umiejętność diagnozowania chorób zwierząt
Opis ćwiczeńsposoby i metod badania klinicznego obejmujących rozpoznanie, zmiany anatomopatologiczne, rokowanie, leczenie i zapobieganie. Analiza przypadków klinicznych w aspekcie czynników żywieniowych i środowiskowych. Rozpoznawanie i leczenie zatruć. Rozpoznawanie i leczenie chorób układu powłokowego, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krążenia, mięśniowego i nerwowego. Diagnozowanie i leczenie chorób metabolicznych.
Opis wykładówWpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia zwierząt młodych i dorosłych. Metody i sposoby aplikacji leków. Etiopatogeneza i symptomatologia, rozpoznanie, leczenie i zapobieganie chorobom układów: skóry, krążenia, oddechowego, pokarmowego. Metody diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników. Zatrucia i ich rodzaje. Wpływ rodzaju chowu i hodowli na stan zdrowia. Zarządzanie stadem
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z etiologią, patogenezą, diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem chorób układów: skóry, krążenia, oddechowego, pokarmowego zwierząt gospodarskich
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bednarski M, wyd. Wyd. apra- wetpress sc " Lecznica dużych zwierząt", Choroby bydła - podstawy diagnostyki i terapii", 2013r., tom 2) Janowski H, wyd. PWRiL, Choroby bydła, 1983r., tom 3) Winnicka A, wyd. Wydawnictwo SGGW,, Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii, 2007r., tom
Uwagi