Dietetyka

Veterinary dietetics

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-DIET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającechoroby wewnętrzne zwierząt
Wymagania wstępneStudent uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do posiadania wiedzy z zakresu chorób układowych przekazywanej w trakcie realizacji przedmiotów klinicznych oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach
Opis ćwiczeńRodzaje diet stosowanych u różnych gatunków zwierząt, rodzaje pasz i karm stosowanych w przebiegu stanów chorobowych, okresu ciąży i laktacji, żywienie zwierząt chorych w tym sposoby podawania pokarmu u zwierząt żywionych pozajelitowo, wybrane zagadnienia dotyczące żywienia zwierząt w przebiegu chorób przewodu pokarmowego. Zwierzęta gospodarskie: ćwiczenia odbywają się wyjazdowo. Celem ich jest zapoznanie studentów z problematyką żywienia zwierząt gospodarskich w tym z doborem właściwej dawki pokarmowej dla wysoko produkcyjnych krów, planowanego i kontrolowanego żywienia krów z zaburzeniami metabolicznymi i energetycznymi np. w przebiegu ketozy. Analiza dawki żywieniowej w celu właściwego rozpoznania i zidentyfikowania błędów żywieniowych u dużych zwierząt, układanie dawek pokarmowych dla bydła młodego i wdrażanie nowych programów żywieniowych dla zwierząt gospodarskich.
Opis wykładówRodzaje diet, sposoby podawania i przygotowania pasz z omówieniem poszczególnych technik stosowanych przy produkcji pasz, mieszanek paszowych i koncentratów, znaczenie siary dla rozwoju zwierząt, specyfika przewodu pokarmowego przeżuwaczy, żywienie młodych szczeniąt i kociąt, żywienie zwierząt rosnących, żywienie ciężarnych samic, żywienie zwierząt geriatrycznych, sposoby zapobiegania stanom niedoborowym we wszystkich okresach życia zwierząt.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z rodzajami pasz i karm stosowanych u zwierząt zdrowych i chorych, sposobem ich podawania i bilansowania.
Literatura podstawowa1) Lewandowski L., Lewicka M., Zarys dietetyki weterynaryjnej, Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 1991
Literatura uzupełniająca1) Pibot P., wyd. Diffomedia Paris, Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition, 2006r., tom
Uwagi