Epidemiologia weterynaryjna

Veterinary epidemiology

2023L

Kod przedmiotu04SJO-EPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Immunologia, Technologia informacyjna, Biostatystyka i metody dokumentacji
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć i zagadnień z w/w przedmiotów i podstaw obsługi komputera
Opis ćwiczeńZarys historii epidemiologii weterynaryjnej. Podstawowe pojęcia, definicje i znaczenie epidemiologii weterynaryjnej. Pojęcia opisujące powstawanie, przebieg i występowanie chorób w populacji, podstawy teoretyczne interpretacji wyników testów diagnostycznych, zasady przeprowadzania badań przeglądowych i obserwacyjnych, zasady medycyny opartej na dowodach naukowych, zasady prowadzenia badań klinicznych i ankietowych. Podstawowe pojęcia stosowane epidemiologii. Choroby i ich podział. Epidemiologia i jej podział. Populacja i jej charakterystyka. Powstawanie i przebieg chorób w populacji: przyczyny chorób i częstość występowania chorób w populacji. Endemia, epidemia, pandemia. Mierniki charakteryzujące występowanie i przebieg chorób w populacji. Testy diagnostyczne: czułość i swoistość testów diagnostycznych, wartości predykcyjne. Testy diagnostyczne: wartość graniczna i metody jej ustalania, krzywa ROC i jej interpretacja. Ocena zgodności wyników testów. Badania wielokrotne równoległe i seryjne. Badania przeglądowe: zasady prowadzenia badań przeglądowych, metody pobierania próby oraz określanie liczebności próby. Badania obserwacyjne: kohortowe, kliniczno-kontrolne i przekrojowe. Obliczanie ryzyka względnego, ilorazu szans narażenia, ilorazu chorobowości i ryzyka przypisanego ekspozycji. Interpretacja wyników. Medycyna oparta na dowodach naukowych. Przegląd systematyczny i metaanaliza. Wiarygodność wyników badań. Badania kliniczne. Protokół badania klinicznego. Sponsor, monitor, badacz. Badania ankietowe, budowa ankiety oraz sposób przeprowadzania badań ankietowych. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia zwierząt: krajowe systemy informatyczne i systemy informatyczne wykorzystywane w krajach UE. Metody i zasady zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, plany gotowości, nadzór nad zdrowiem populacji.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenianabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności oceny wpływu różnych czynników i warunków środowiskowych na częstość występowania, rozmieszczenie i skalę rozprzestrzeniania się różnych stanów patologicznych oraz innych masowo pojawiających się zjawisk biologicznych w populacjach ludzi i zwierząt.
Literatura podstawowa1) 1) Kita J. i Kaba J. (red.), 2008r.,, Zarys epidemiologii weterynaryjnej, wyd. SGGW, 2005 2) Jędrychowski W, Podstawy epidemiologii, UJ Kraków, 2002 3) Jędrychowski W., Epidemiologia - wprowadzenie i metody badań, PZWL, 1999
Literatura uzupełniająca1) Thrusfield M.,, wyd. Blackwell Science, Veterinary epidemiology, 2005r., tom 2) Jabłoński L. i wsp, wyd. Folium, Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów, 1999r., tom
Uwagi