Fizjologia zwierząt II

Animal physiology II

2022L

Kod przedmiotu04SJO-FIZWII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, histologia
Wymagania wstępneZnajomość treści nauczanych podczas kursu anatomii, histologii w zakresie obowiązującym w ramach polskiego programu nauczania.
Opis ćwiczeńpodczas studiów z fizjologii zwierząt studenci pod okiem nauczycieli przeprowadzają eksperymenty i testy laboratoryjne, pogłębiając w ten sposób swoją wiedzę teoretyczną zdobytą podczas wykładów.
Opis wykładóww drugim semestrze wykłady zapoznają studentów z zasadami funkcjonowania układu hormonalnego, trawiennego, rozrodczego oraz fizjologii nerek i krwi. Prezentują informacje na temat wzajemnych zależności funkcjonalnych między poszczególnymi układami definiującymi organizm jako zestaw funkcjonalnie zintegrowanych układów narządów.
Cel kształceniazapoznanie z mechanizmami i procesami fizjologicznymi leżącymi u podstaw funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Stworzenie w świadomości studentów spójnego obrazu wzajemnie powiązanych procesów życiowych i mechanizmów regulacyjnych zachodzących w żywym organizmie, stanowiącego podstawę dalszego przyswajania wiadomości z zakresu fizjopatologii oraz innych dyscyplin medycznych.medycznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Traczyk WZ, Trzebski A, wyd. PZWL, Fizjologia z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, 2007r., tom -, -s. 2) Ganong WF, wyd. PZWL, Fizjologia, 2007r., tom -, -s. 3) Konturek SJ, wyd. Elsevier Urban & Partner, Fizjologia człowieka, 2007r., tom -, -s.
Uwagi