Genetyka ogólna i weterynaryjna

General and veterinary genetics

2021L

Kod przedmiotu04SJO-GOW
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńCykl ćwiczeń podzielony jest na 2 części. pierwsza część ćwiczeń poświęcona jest omówieniu zasad dziedziczenia cech warunkowanych jedną parą alleli, niezależnego dziedziczenia cech, dziedziczenia cecha warunkowanych allelami wielokrotnymi, sprzężonymi i związanymi z płcią. Druga część cyklu ćwiczeń poświęcona jest omówieniu dziedziczenia cech sprzężonych i zastosowaniu sprzężenia genów do tworzenia map genetycznych i identyfikowania genów letalnych, opisowi genetycznej interpretacji pokrewieństwa i chowu wsobnego, oraz genetyce populacyjnej. W cyklu tym szczegółowo omówione zostają wybrane choroby dziedziczne dużych zwierząt gospodarskich.
Opis wykładówOmówienie zagadnień genetyki ogólnej w ujęciu klasycznym i molekularnym, jak również specyficzne zagadnienia genetyki weterynaryjnej z naciskiem na zagadnienia patogenetyki ogólnej i szczegółowej. Genetyka mendlowska, niemendlowska i epigenetyka, zagadnienia związane z powstawaniem i funkcjonowaniem genów letalnych, oraz częściej spotykane choroby dziedziczne i wady rozwojowe zwierząt domowych. Wybrane zagadnienia immunogenetyki (grupy krwi i ich znaczenie w weterynarii, białka MHC) i ekogenetyki (genetycznie warunkowana wrażliwość i oporność na leki i toksyny). Zagadnienia nowotworzenia jako procesu związanego ze zmianami w genomie komórkowym, oraz genetycznej kontroli rozwoju zarodkowego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej genetyki ogólnej na poziomie klasycznym, oraz wstępu do genetyki molekularnej, jak również rozszerzenie tej wiedzy o zagadnienia specyficzne dla genetyki weterynaryjnej (patogeneza i diagnostyka chorób dziedzicznych zwierząt domowych).
Literatura podstawowa1) B. Kosowska, B. Nowicki, Genetyka weterynaryjna., PZWL, 1999 2) K. Charon, M. Świtoński, Genetyka zwierząt., PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi