Histologia i embriologia I

Histology and embriology I

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-HIEI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia komórki
Wymagania wstępneOdbyte zajęcia z przedmiotu „Biologia komórki” (bez konieczności uzyskania zaliczenia)
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicje i klasyfikacja tkanek. Ukształtowanie powierzchni wierzchołkowej, bocznej i przypodstawnej komórek nabłonkowych. Połączenia międzykomórkowe. Budowa i funkcja komórek tkanki łącznej. Budowa, synteza i właściwości macierzy międzykomórkowej tkanki łącznej. Budowa i klasyfikacja komórek nerwowych oraz glejowych. Synapsy. Osłonki włókien nerwowych. Budowa i histofizjologia skóry i jej wytworów (gruczoły skóry,włosy, pióra, kopyto) u ssaków. Budowa mikroskopowa, submikroskopowa oraz histofizjologia narządów układu naczyniowego i limfatycznego u ssaków.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Obraz mikroskopowy tkanki nabłonkowej, tkanek łącznych właściwych i oporowych oraz krwi. Budowa tkanek oporowych. Procesy kostnienia, wzrostu, przebudowy i naprawy kości. Morfologia oraz budowa submikroskopowa krwinek i ich rola. Proces hemopoezy. Budowa i histofizjologia tkanki mięśniowej. Obraz mikroskopowy tkanki nerwowej oraz wybranych struktur układu nerwowego. Obraz mikroskopowy skóry i jej wytworów.
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu zapoznanie studentów z: 1) budową organizmu ssaków i ptaków na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego; 2) relacjami pomiędzy budową mikroskopową narządu a jego funkcją; 3) przebiegiem rozwoju embrionalnego ssaków i ptaków. Stanowi on wprowadzenie do przedmiotów realizowanych w trakcie dalszych etapów studiów weterynaryjnych, których nauczanie ma doprowadzić do uzyskania przez studenta zintegrowanej wiedzy o strukturze i funkcji organizmu zwierzęcego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bielańska-Osuchowska Z., wyd. PWRiL, Warszawa, Embriologia, 2001r., tom 2) Jura C., Klag J., wyd. PWN, Warszawa, Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, 1994r., tom 1-2 3) Stevens A., Lowe J., (w tłumaczeniu M. Zabla), wyd. Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, Brema, Histologia człowieka, 1994r., tom 4) Banks W. J., wyd. Mosby-Year Book, St. Louis, Applied veterinary histology, 1993r., tom 5) Dellmann H.D., Eurell J.A., wyd. Wiley, John & Sons, USA, Textbook of Veterinary Histology, 1998r., tom 6) Samuelson D.A., wyd. W.B. Saunders Company, Philadelphia, Textbook of Veterinary Histology, 2007r., tom
Uwagi