Histologia i embriologia II

Histology and embriology II

2021L

Kod przedmiotu04SJO-HIEII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia komórki, Histolgia i embriologia I
Wymagania wstępneOdbyte zajęcia z przedmiotu „Biologia komórki” (bez konieczności uzyskania zaliczenia). Zaliczony przedmiot "Histologia i embriologia I"
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBudowa mikroskopowa, submikroskopowa i histofizjologia narządów: 1) układu pokarmowego ssaków (warg, policzków, podniebienia twardego i miękkiego, języka, zębów, gruczołów ślinowych, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego, wątroby, trzustki), 2) układu dokrewnego ssaków(szyszynki, przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy), 3) oddechowego ssaków i ptaków (jamy nosowej, krtani, tchawicy, płuc, worków powietrznych),4) moczowego ssaków i ptaków (nerek i dróg wyprowadzających mocz), 5) rozrodczego ssaków (jajnika, jajowodu, macicy, pochwy, jądra, nasieniowodu, gruczołów płciowych dodatkowych, zewnętrznych narządów płciowych.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Obraz mikroskopowy narządów układu krwionośnego, limfatycznego, pokarmowego, oddechowego, dokrewnego rozrodczego i moczowego u ssaków oraz ptaków. Budowa histologiczna układu pokarmowego i rozrodczego ptaków. Przebieg i regulacja procesów zapłodnienia, bruzdkowania, blastulacji i gastrulacji. Organogeneza. Błony płodowe u ptaków i ssaków. Budowa i klasyfikacji łożysk.
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu zapoznanie studentów z: 1) budową organizmu ssaków i ptaków na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego; 2) relacjami pomiędzy budową mikroskopową narządu a jego funkcją; 3) przebiegiem rozwoju embrionalnego ssaków i ptaków. Stanowi on wprowadzenie do przedmiotów realizowanych w trakcie dalszych etapów studiów weterynaryjnych, których nauczanie ma doprowadzić do uzyskania przez studenta zintegrowanej wiedzy o strukturze i funkcji organizmu zwierzęcego.
Literatura podstawowa1) Cichocki T., Litwin J., Mirecka J., Kompendium Histologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1996 2) Gartner L.P., Hiatt J.L., Color Textbook of Histology, W.B. Saunders Company, 2008 3) Junqueira LC, Carneir J, Basic Histology, text and atlas, McGraw-Hill, 2013 4) Kuryszko J., Zarzycki J., Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka, PWN Warszawa, 1995 5) ) Ostrowski K.(red.), Histologia, PZWL Warszawa, 1995 6) Gartner LP, Hiatt JL, Strum JM, Cell Biology and Histology, Harwal Publishing, 2011
Literatura uzupełniająca1) Bielańska-Osuchowska Z., wyd. PWRiL, Warszawa, Embriologia, 2001r., tom 2) Stevens A., Lowe J., (w tłumaczeniu M. Zabla), wyd. Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, Brema, Histologia człowieka, 1994r., tom 3) Dellmann H.D., Eurell J.A., wyd. Wiley, John & Sons, USA, Textbook of Veterinary Histology, 1998r., tom 4) Samuelson D.A., wyd. W.B. Saunders Company, Philadelphia, Textbook of Veterinary Histology, 2007r., tom 5) Banks W. J., wyd. Mosby-Year Book, St. Louis, Applied veterinary histology, 1993r., tom 6) Jura C., Klag J., wyd. PWN, Warszawa, Podstawy embriologii zwierząt i człowieka, 1994r., tom 1 i 2
Uwagi