Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II

Hygiene of animal origin products II

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-HPPZ2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceDobrostan, zwierząt . Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich Wymagania wstępne: Znajomość:warunków dobrostanu , fizjologii rozrodu i laktacji zwierząt
Wymagania wstępneZnajomość prawa żywnościowego, znajomość łańcucha żywnościowego; podstaw działania systemów zapewnienia jakości żywności; anatomii, fizjologii i chorób wymienia
Opis ćwiczeńWymagania sanitarno-weterynaryjne dla przetwórstwa drobiu. Wykrywanie obcogatunkowego białka w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla jaj i przetworów jajczarskich. Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla miodu. Produkcja miodów. Żywność modyfikowana genetycznie – wymagania prawne. Wykrywanie zafałszowań żywności i postępowanie z żywnością zafałszowaną. Nadzór sanitarno-weterynaryjny nad przetwórstwem ryb. Przetwórstwo ryb. Warunki wytwarzania produktów rybnych. Wymagania dla przetwórstwa i produktów z mięczaków i skorupiaków. Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla chłodni składowej. Warunki transportu żywności. System Wczesnego Ostrzegania (RASFF). Kontrola graniczna żywności pochodzenia zwierzęcego.
Opis wykładówZnakowanie żywności. Monitoring zagrożeń chemicznych i biologicznych w żywności. Laboratoria badania żywności. Kontrole graniczne. Fałszowanie żywności. System RASFF. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego. Systemy jakości żywności w UE. Krajowe systemy jakości żywności. Nadzór urzędowy i nadzór właścicielski
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza weterynarii w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w zakładach przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz uregulowań prawnych dotyczących wymagań bezpieczeństwa żywności.
Literatura podstawowa1) Bednarski W, 1) Bednarski W., Ogólna technologia żywności, , ART., Olsztyn, 1996 2) Gruda Z., Postolski J, Zamrażanie żywności,, Naukowo-Techniczne, 1999 3) Pijanowski E. i wsp, Ogólna technologia żywności, , Naukowo-Techniczne, 1996 4) Grabawski T. i wsp.,, echnologia mięsa drobiowego,, Naukowo-Techniczne, 1993 5) Smolińska T., Kopeć W., Przetwórstwo mięsa drobiu – podstawy biologiczne i technologiczne,, Uniwersytetu Przyrodniczeg0 we Wrocławiu, 2008 6) Warriss P, MEAT SCIENCE An Introductory Text,, CAB International , 2000 7) Jensen W. K, Encyclopedia of Meat Sciences., Elsevier Ltd,, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi