Higiena środków żywienia zwierząt

Feed hygiene

2024Z

Kod przedmiotu04SJO-HSZZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiochemia zwierząt, Fizjologia kliniczna, Żywienie zwierząt i paszozn., Patofizjologia, Farmakologia
Wymagania wstępneumiejętność rozpoznawania materiałów paszowych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówelem wykładów jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: żywienie jako permanentne leczenie; podstawy pobierania i trawienia pasz; substancje niepożądane; bezpieczeństwo żywnościowe; organizacja urzędowej kontroli; pasze zwierząt towarzyszących (produkcja i obrót); gospodarka odpadami pochodzenia zwierzęcego; etiologia „paszowa” BSE; systemy szybkiego ostrzegania i plany gotowości; pasze a środowisko; woda to też pasza; zarządzanie ryzykiem substancji niepożądanych w produkcji pierwotnej i podczas obrotu;ryzyko transmisji zanieczyszczeń z paszy do żywności. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:W trakcie ćwiczeń omawianie i pokazywanie studentom sposobów pozyskiwania próbek do badań laboratoryjnych, ich przygotowania (ekstrakcji) do oznaczeń na HPLC, LC/MS, w celu wykrycia substancji niepożądanych a następnie omówienie wyników.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami: wybrane prawodawstwo paszowe; obrót środkami żywienia zwierząt; szkodniki magazynowe; dezynfekcje, dezynsekcja i deratyzacja (DDD); zatwierdzanie zakładów; dodatki paszowe; nadzór weterynaryjny; labeling pasz; znaczenie wody; produkcja pasz; białko zwierzęce; pasze lecznicze.
Cel kształceniaPrezentować akty prawne w zakresie jakości zdrowotnej i handlowej materiałów oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Zależności między jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt a bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego. Rola i zadania służby weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad produkcją pasz.
Literatura podstawowa1) Dorota Jamroz,, 1) Dorota Jamroz, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Rozdział 20 - Higiena pasz i nadzór nad ich jakością, t. 3, PWN, 2013 , t. 3, PWN, 2013
Literatura uzupełniająca1) "Rozporządzenia i dyrektywy"., tom 2) 1) Prawodawstwo krajowe i unijne, , tom
Uwagi