Historia weterynarii i deontologia

History of veterinary medicine and deontology

2021L

Kod przedmiotu04SJO-HWD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającej. łaciński
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreści przedmiotu obejmują historię powstania weterynarii jako zawodu i nauki. Wykłady omawiają poglądy ludzi na choroby zwierząt i ich leczenie od starożytności do dnia dzisiejszego. Przedstawiane są metody zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, wytwarzanie narzędzi i ich udoskonalanie, a także rozwój piśmiennictwa weterynaryjnego. Dużą uwagę przywiązuje się do omówienia historii rozwoju szkolnictwa weterynaryjnego, zarówno w ujęciu światowym jak i w Polsce. Omawia się wpływ organizacji służby weterynaryjnej na lecznictwo zwierząt, weterynarię sądową, weterynarię wojskową, a także historię nadzoru nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Integralną częścią przedmiotu jest deontologia, omawiająca powstawanie kodeksów deontologicznych i zasad postępowania lekarza weterynarii w myśl reguł kodeksu deontologicznego. Uzupełnieniem przedmiotu jest przedstawienie historii najważniejszych odkryć z dziedziny biologii i medycyny.
Cel kształceniaCelem nauczania jest zapoznanie studentów z historią zawodu lekarza weterynarii, dawnymi metodami leczenia oraz zmieniającymi się zadaniami służby weterynaryjnej. Ponadto ważnym zadaniem jest nauczenie przyszłych lekarzy weterynarii postępowania zgodnego z zasadami moralnymi, w myśl kodeksu deontologicznego
Literatura podstawowa1) Janeczek M., Chrószcz A., Ożóg T., Pospieszny N, Historia weterynarii i deontologia. , WRiL, 2012 2) Rotkiewicz T, Historia medycyny weterynaryjnej i deontologia, wyd. UWM, 2004
Literatura uzupełniająca1) Hunter P, wyd. Ashgate Publishing Company, Veterinary Medicine. A guide to historical sources", 2004r., tom 2) Perenc A, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Historia lecznictwa zwierząt w Polsce. , 1958r., tom
Uwagi