Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa II

Hygiene of meat and slaughter animals II

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-HZRMII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia zwierząt, anatomia patologiczna zwierząt, mikrobiologia, toksykologia,parazytologia
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień obejmujących zakres anatomii zwierząt,anatomii patologicznej, procesów fizjologicznych zw., mikrobiologii, parazytologii, toksykologii oraz administracji i ustawodawstwa weterynaryjnego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówadanie sanitarno - weterynaryjne zwierząt łownych. Ubój królików, nutrii i strusi . Postępowanie lekarsko-weterynaryjne przy ocenie produktów rybołówstwa. Produkcja mięsa na użytek własny. Sprzedaż bezpośrednia oraz działalność marginalna, lokalna i ograniczona. Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla zakładów dokonujących uboju zwierząt i rozbioru tusz. Zatrucia i zakażenia pokarmowe. Bezpieczeństwo żywności a wirusy przenoszone przez żywność. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Sanitarno - weterynaryjne badanie ryb. Metody badań obecności Trichinella spiralis w mięsie. Metody wykrywania pałeczek Salmonella w surowcach pochodzenia zwierzęcego.,ĆWICZENIA:Schładzanie i przechowywanie mięsa oraz ocena surowca rzeźnego. Sanitarno - weterynaryjne badanie ryb. Metody badań obecności Trichinella spiralis w mięsie. Postępowanie przy podejrzeniu chorób zakaźnych i pasożytniczych. Odpady poubojowe i sposoby ich zagospodarowania. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów. Metody wykrywania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w surowcach pochodzenia zwierzęcego. Metody wykrywania pałeczek Salmonella w surowcach pochodzenia zwierzęcego. Metody wykrywania Campylobacter w surowcach pochodzenia. Metody wykrywania drożdży i pleśni w surowcach pochodzenia zwierzęcego. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych, postępowanie w przypadku uzyskania wyników niezgodnych. Szacowanie zakażeń pokarmowych. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w całym łańcuchu pozyskiwania mięsa.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy merytorycznej dotyczącej najważniejszych elementów higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, decydujących o bezpieczeństwie zdrowotnym produktów pochodzenia zwierzęcego. Wykłady i ćwiczenia mają na celu przygotowanie merytoryczne studenta do 2-tygodniowej wakacyjnej praktyki rzeźnianej, a następnie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, zgodnie z zasadą „od pola do stołu”.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi