Ochrona środowiska

Protection of enviroment

2021L

Kod przedmiotu04SJO-OCS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia, chemia
Wymagania wstępneDostateczny poziom wiedzy wyniesionej z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZagadnienia dotyczące stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie oraz jego ochrony. Polityka ekologiczna Polski i Unii Europejskiej. Organizacja i przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska w Polsce i na świecie. Monitoring i jego znaczenie. Aktualne problemy sozologiczne. Czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne obecne w środowisku oraz ocena wpływu zanieczyszczeń wybranych komponentów środowiska (powietrza, gleby, wody) na zdrowie zwierząt. Szacowanie ryzyka i skutki zdrowotne ekspozycji na zanieczyszczenia oraz biomarkery narażenia. Zagrożenia ekotoksykologiczne związane z hodowlą zwierząt. Globalne zagrożenia środowiska. Świat i Polska wobec zmian klimatu. Metody zapobiegania i ograniczania emisji gazów przemysłowych i pyłów.,ĆWICZENIA:Źródła i rodzaje skażeń atmosfery, wody i gleby. Skutki skażeń powietrza, wody, gleby i ich wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Rodzaje odpadów i sposoby unieszkodliwiania (składowanie, metody termiczne oraz alternatywne do spalania). Wykorzystanie surowców wtórnych. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące i ich wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Obieg wody w biosferze. Klasyfikacja wód w świetle unormowań prawa polskiego. Badanie i ocena jakości wód. Ścieki jako element zanieczyszczenia wód oraz metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Zasoby energetyczne oraz odnawialne źródła energii. Żywność jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska. Rola lekarza weterynarii w ochronie środowiska.
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu zapoznanie studenta z ogólną wiedzą obejmującą całość zagadnień związanych z ochroną środowiska. Dostarczenie informacji o wpływie działalności antropogenicznej na degradację środowiska. Wskazanie najważniejszych działań proekologicznych podejmowanych w skali lokalnej i globalnej. Zapoznanie ze źródłami, rodzajami oraz skutkami skażenia (zanieczyszczenia) powietrza, wody, gleby i ich wpływem na stan środowiska, a także zdrowie ludzi i zwierząt.
Literatura podstawowa1) Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania., PWN Warszawa, 2007 2) Manahan Stanley E., (tłum. Boczoń W., Koroniak H.) , Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biologiczne., PWN Warszawa, 2018 3) Górka K., Poskrobko B., Radecki W. , Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne., PWE Warszawa, 2001 4) Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o "Ochronie przyrody"., Dz.U. 2004 nr.99 poz.880, 2004 5) Internetowy Sytem Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska"., Dz.U.2001, nr 62 poz. 627, 2001 6) Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, Kodeks etyki lekarza weterynarii, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2008 7) Dobrzańska B., Dobrzański G, Kiełczewski D. , Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN Warszawa, 2020 8) Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o "Odpadach"., Dz.U. 2013, poz. 21, 2012 9) Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr. 92 poz 880, 2004
Literatura uzupełniająca1) Siemiński M. , wyd. PWN Warszawa, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. , 2001r., tom 2) Tarr M.A., wyd. Marcel Dekker, Chemical Degradation Methods for Wastes and Pollutants - Environmental and Industrial Applications, 2003r., tom
Uwagi