Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

Public health protection in the situations of hazard

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-OZPWSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikrobiologia,
Wymagania wstępnepodstawy mikrobiologii, elementy fizyki jądrowej
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweneza, cele i zadania zdrowia publicznego. Strategie działania na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym. Pojęcie zdrowia i choroby, stylu życia. Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia. System organizacyjny nadzoru sanitarno-epidemiologicznego i sanitarno-weterynaryjnego w Polsce i w UE. Sytuacja zdrowotna w Polsce i stan sanitarny kraju. One Health – jedno zdrowie i inne wybrane koncepcje w ochronie zdrowia publicznego. Program wieloletni „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” Terroryzm żywnościowy i tarcza żywności. Wybrane sytuacje kryzysowe w pracy lekarza weterynarii.,ĆWICZENIA:Weterynaryjne zdrowie publiczne jako istotny element ochrony zdrowia publicznego. Wybrane biologiczne zagrożenia zdrowia publicznego. Szczegółowe wymagania dla wody pitnej. Bioterroryzm. Wybrane chemiczne zagrożenia zdrowia publicznego. SEMINARIUM: Awarie elektrowni atomowych, rodzaje wybuchów nuklearnych. Skażenie promieniotwórcze – zasięg i skutki oddziaływania. Pomiary dawek i mocy promieniowania, aparatura pomiarowa, metody. Zasady i możliwości zabezpieczenia/dekontaminacji ludzi, zwierząt, środowiska, obiektów, żywności przed/po napromieniowaniu.
Cel kształceniaCelem nauczania jest zapoznanie studentów z zasadami racjonalnego postępowania lekarza weterynarii w przypadku występowania zagrożeń zdrowia publicznego spowodowanych katastrofami naturalnymi, wybuchami nuklearnymi, skażeniami promieniotwórczymi (otoczenia, pasz, zwierząt i żywności) oraz atakami bioterrorystycznymi i agroterrorystycznymi
Literatura podstawowa1) Konieczny J, Bezpieczeństwo biologiczne, chemiczne, jądrowe i ochrona radiologiczna, Poznań – Warszawa, 2005 2) Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński Z, Medycyna katastrof chemicznych, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2004 3) Chomiczewski K., Gall W., Grzybowski J, Epidemiologia działań wojennych i katastrof, a-medica press, 2001 4) Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. T, Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002 5) Zawadzki A, Medycyna ratunkowa i katastrof, Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2011 6) Kossakowski S., Promieniotwórcze skażenie środowiska, Państwowy Instytut Weterynarii, 1995 7) Langbein K., Skalnik Ch., Smolek I., Bioterroryzm, Warszawa, 2003 8) internet, Prawo żywnościowe i weterynaryjne (wybrane akty prawne dostępne na stronach: Główny Inspektorat Weterynarii; http://www.wetgiw.gov.pl/ i http://isap.sejm.gov.pl/., Dz.U., 2000 9) internet, Wybrane akty prawne związane z ochrona radiologiczną oraz zarządzaniem kryzysowym dostępne na http://isap.sejm.gov.pl/., Dz.U., 2000
Literatura uzupełniająca1) 1) Friis R. Essentials to Environmental Health. Jones and Bartlett Publishers, Inc; 1 edition 2006. 2)Fürnsinn G. Der biologisch – chemische katastrophe fall. Springer, Wien. Auflage 2001.3) Machowski A.: Zagrożenie bioterroryzmem. Dydaktyczno – prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem społecznym. Mysłowice 2007. 4) Food Safety and Security: Operational Risk Management Systems Approach. DHHS U.S. Food and Drug Administration. Center for Food Safety and Applied Nutrition, November 2001. 5)Wojtczak A. Zdrowie publiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2009. , tom
Uwagi