Parazytologia i inwazjologia I

Parasitology and invasiology I

2023Z

Kod przedmiotu04SJO-PINI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, anatomia, fizjologia, histologia
Wymagania wstępneposługiwanie się mikroskopem, znajomość jężyka łacińskiego, znajomośc anatomii zwierząt, znajomość fizjologii zwierząt
Opis ćwiczeńStudent w oparciu o dostępne materiały, samodzielne przygotowuje się teoretyczne z zakresu danego ćwiczenia, następnie wspólnie z prowadzącym omawia zauważone cech charakterystyczne pasożytów, zapoznaje się ze świeżym lub utrwalonym na preparatach gatunkiem pasożyta, jego formami rozwojowymi. Z omówienia konstruuje własną notatkę, a z oglądanego preparatu wykonuje schematyczny rysunek z zaznaczeniem rozpoznanych elementów.
Opis wykładówNa wykładach omawiane są pasożytnicze jednostki chorobowe, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inwazji, objawów klinicznych, patogenezy, zmian patologicznych omawianej choroby. Podawane są wiadomości na temat rozpoznania różnicowego, zwalczania lub leczenia oraz zapobiegania chorobie. W przypadku ważnych gospodarczo inwazji pasożytniczych zwierząt użytkowych omawiane są programy ich zwalczania, a w przypadku zoonoz omawiane są szczegółowe zagrożenia dla ludzi.
Cel kształceniaCelem kształcenia z przedmiotu parazytologia i inwazjologia jest zapoznanie studenta z aktualnymi wiadomościami na temat zagrożeń dla zwierząt , jakie mogą powodować u nich inwazje pasożytnicze, możliwości diagnostycznych, w tym rozpoznawania pasożytów w materiale pochodzenia zwierzęcego, leczenia i profilaktyki parazytoz.
Literatura podstawowa1) J.L. Gundłach, A.B.Sadzikowski, Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL, 2004 2) D.D. Bowman, Georgis Parazytologia Weterynaryjna , Albatros, 2012, s. 432
Literatura uzupełniająca1) Ziomko I, Cencek T., wyd. Wydawnictwo drukarnia Piotra Włodarskiego Warszawa, Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich – wybrane metody diagnostyczne, 1999r., tom 1, 112s.
UwagiStudent na ćwiczeniach musi posiadać zeszyt, ołówek/kredki do rysowania preparatów oraz fartuch lekarski