Prewencja weterynaryjna II

Veterinary prevention II

2025L

Kod przedmiotu04SJO-PW2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceCały program studiów
Wymagania wstępneznajomość wszystkich przedmiotów w ramach programu studiów
Opis ćwiczeńKomputerowe wspomaganie Inspekcji Weterynaryjnej; Komputerowe systemy identyfikacji i rejestracji zwierząt - programów hodowlanych - systemów kontroli, jakości; Programy prewencyjne dla stad bydła, owiec i kóz; stad trzody chlewnej; Programy higieniczne dla koniowatych i zwierząt towarzyszących; Strategia kontroli stanu zdrowotnego stad zwierząt – Kwarantanny. Likwidacja padliny. Bioasekuracja ferm produkcyjnych; Formy zarządzania fermą. Odpady fermowe a środowisko. Charakterystyka oczyszczalni i wód osadowych.
Opis wykładówPoszczególne tematy wykładów to: - Historia i rozwój prewencji weterynaryjnej; -Zasady tworzenia i wdrażania programów prewencyjnych; - Stany subkliniczne i niedoskonałości produkcyjne; - Składniki programu prewencyjnego; - Czynniki wpływające na rozwój programów prewencyjnych; - Warunki przyjęcia programu prewencyjnego; - Stan stada; - Fermy zwierząt, jako jednostki ekonomiczne; - Inspekcja weterynaryjna – założenia, wykonanie, cele; - Strategie kontroli i likwidacji zagrożeń; - Prewencja chorób wirusowych na wybranym przykładzie; Prewencja chorób bakteryjnych na wybranym przykładzie; Prewencja czynników niezakaźnych na wybranym przykładzie; Alternatywy wobec stosowania antybiotyków jak element działań prewencyjnych;
Cel kształceniaNauczenie charakterystyki warunków utrzymania zwierząt. Zdrowie stada. Wymogi higieniczne w chowie zwierząt produkcyjnych. Programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt. Szerszym celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności szeroko pojętej analizy, stanu zdrowotnego zwierząt, umiejętność wyciągania wniosków i opracowywanie programów strategicznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wiedza z całego programu studiów , "Wcześniej obowiązująca literatura"., tom 2) Prawodawstwo krajowe i unijne, "Rozporządzenia, dyrektywy", , tom
Uwagi