Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich I

Reproduction and obstetrics of farm animals I

2024Z

Kod przedmiotu04SJO-RIPZGI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceantomia, fizjologia , hodowla , patofizjologia, diagnostyka kliniczna
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii,histologii, fizjologi ii hodowli zwierząt, umiejętność klinicznego badania zwierząt
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z badaniem ginekologicznym i na ciążę (krowy), anatomią i fizjologią układu rozrodczego (narządy wyizolowane), badaniem palpacyjnym jajników i macicy (narządy wyizolowane, fantom), badaniem rektalnym i ultrasonograficznym jajników i macicy, wziernikowaniem pochwy (krowy) i kateteryzacją macicy (narządy, fantom, krowy). Ćwiczą także zabiegi chirurgiczne na sromie – episiotomia i plastyka krocza (narządy wyizolowane) oraz wykonanie znieczulenia nadoponowego (krowy). Poznają plan badania położniczego, nieprawidłowe ułożenia, położenia i postawy płodu (fantom i martwe płody), pomoc porodową bezkrwawą (korekta położenia, ułożenia i postawy z wykorzystaniem instrumentarium), cesarskie cięcie (krowy), fetotomię (cz. teoretyczna, martwe płody). Poznają także metody diagnozowania i leczenia zaburzeń rozrodu małych przeżuwaczy (owce, kozy) oraz trzody chlewnej.
Opis wykładówGeneralnym celem wykładów jest zapoznanie studentów ze specyfiką rozrodu poszczególnych gatunków zwierząt oraz jego weterynaryjną kontrolą. Ponadto w trakcie wykładów omawiane są kliniczne i laboratoryjne metody diagnozowania zaburzeń rozrodu, terapia hormonalna zaburzeń rozrodu, zaburzenia czynności jajników u krów (aplazja, hipoplazja, afunkcja, anoestrus, torbiele jajnikowe, opóźniona owulacja, c.ż. rzekomociążowe, guzy czynne hormonalnie), endometritis/metritis oraz schorzenia jajowodów u krów, specyfika rozrodu bydła mięsnego, ciąża i metody jej diagnozowania, zamieranie zarodków, patologia ciąży (ronienia i inne postacie), ciężki poród, skręt macicy, wypadnięcie macicy, zatrzymanie łożyska i inne patologie okresu poporodowego, status metaboliczny i endokrynny krów po porodzie, zamartwica i inne schorzenia noworodków. Uwzględniana jest również biotechnika rozrodu (synchronizacja rui, indukcja porodu, embriotransfer) i weterynaryjna opieka nad rozrodem w stadach krów mlecznych i mięsnych. Studenci są także zapoznawani z rozrodem małych przeżuwaczy (specyfika, metody kontroli cyklu i owulacji) i zaburzeniami rozrodu owiec i kóz (hermafrodytyzm, ronienia, ciąża rzekoma, toksemia ciążowa). Prezentowane są także aspekty rozrodu trzody chlewnej (anoestrus laktacyjne, zaburzenia funkcji jajników), terapia hormonalna, czynniki zakaźne, żywieniowe oraz behawioralne u świń
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu fizjologii i patologii rozrodu zwierząt gospodarskich (bydło, małe przeżuwacze, trzoda chlewna)
Literatura podstawowa1) Baier, W., Schaetz F, Położnictwo weterynaryjne, PWRiL Warszawa , 1978, s. 15-375 2) Bielański, A., Tischner, M., Biotechnologia rozrodu zwierząt domowych, Drukrol w Krakowie, 1997, s. .1-631 3) Głód, W., Rozród i unasienianie bydła, PWRiL Warszawa, 1976, s. 1-320 4) Jackson P.G.G., il. Fuller J., Położnictwo weterynaryjne, Elsevier Urban&Partner cop , 2010 5) Pejsak, Z, Ochrona zdrowia świń, PWRol., Poznań, 2007, s. 18-653
Literatura uzupełniająca1) Krzymowski, T. (red.), wyd. Wyd. ART. Olsztyn, Biotechnologia Rozrodu Zwierząt, Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samic, 2007r., tom I, 1-762s. 2) Szweda, W., Janowski, T. (red.),, wyd. Wyd. ART, Szczegółowa patologia i terapia chorób świń, 1997r., tom 3) Janowski, H, wyd. PWRiL Warszawa, Choroby bydła, 1983r., tom 4) Bielański, W, wyd. PWRiL Warszawa, Rozród zwierząt, 1979r., tom , 1-489s. 5) Noakes D.E., Parkinson T.J., England G.C.W, wyd. Elsevier, Sauders, Veterinary Reproduction and Obstetrics, 209r., tom
Uwagi