Toksykologia

Toxicology

2024Z

Kod przedmiotu04SJO-TOKS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia, biochemia, farmakologia.
Wymagania wstępneDostateczny poziom wiedzy wyniesionej z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe wiadomości o truciznach i substancjach szkodliwych. Sposoby działania trucizn na organizm zwierząt. Czynniki wpływające na powstawanie zatruć. Los trucizn w organizmie (wchłanianie, biotransformacja i jej rola w działaniu trucizn, metabolizm, rozmieszczenie i wydalanie ksenobiotyków z organizmu). Charakterystyka najczęściej występujących w praktyce lekarskiej zatruć u zwierząt z uwzględnieniem okoliczności i przyczyn zatruć, mechanizmów ich działania, objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych oraz leczenia. Zatrucia wybranymi solami nieorganicznymi. Zatrucia kwasami, zasadami i gazami. Zatrucia zwierząt metalami ciężkimi i innymi pierwiastkami. Zatrucia związkami organicznymi. Zatrucia pestycydami używanymi w ochronie roślin, zwierząt oraz higienizacji pomieszczeń. Zatrucia roślinami trującymi. Zatrucia paszowe.,ĆWICZENIA:Podstawowe wiadomości z zakresu badań toksykologicznych. Pismo przewodnie w przypadku zatruć. Diagnostyka zatruć ostrych i chronicznych oraz pobieranie i wysyłanie materiału do badań toksykologicznych. Metody wyodrębniania trucizn z materiału biologicznego. Instrumentalne metody badań stosowanych w toksykologii. Wykrywanie zatruć metalami ciężkimi i innymi pierwiastkami metodą spektrometrii atomowoabsorpcyjnej. Wykrywanie zatruć nieorganicznymi związkami rozpuszczalnymi w wodzie. Zatrucia wybranymi lekami oraz glikozydami i alkaloidami występującymi w roślinach – ekstrakcja niektórych leków syntetycznych i alkaloidów z materiału biologicznego oraz ich identyfikacja. Wskaźniki enzymatyczne w diagnostyce toksykologicznej. Wykrywanie zatruć zwierząt pestycydami. Sposoby wykrywania i oznaczania wybranych substancji chemicznych mogących spowodować zatrucia zwierząt (PCB, WWA). Wykrywanie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu atmosferycznym.
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu przekazanie studentom wiadomości z zakresu etiopatogenezy, diagnostyki, leczenia i profilaktyki zatruć u zwierząt. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi i badaniami laboratoryjnymi stosowanymi w Toksykologii. Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu Toksykologii weterynaryjnej.
Literatura podstawowa1) Barski D., Spodniewska A., Toksykologia weterynaryjna - wybrane zagadnienia, UWM Olsztyn, 2014 2) Garwacki S., Wiechetek M., Weterynaryjna toksykologia ogólna, SGGW Warszawa, 1994 3) Zasadowski A., Garwacki S. , Weterynaryjne aspekty zatruć pestycydami, SGGW Warszawa, 1994 4) Klaassen C.D., Watkins III J.B.(tłum. Zielińska-Psuja B., Sapota A.), Podstawy toksykologii, MedPharm Polska, Wrocław, 2014 5) Piotrowski J. K., Podstawy toksykologii, WNT Warszawa, 2006 6) Seńczuk W., Toksykologia współczesna, PZWL Warszawa, 2006 7) Starek A., Toksykologia narządowa, PZWL Warszawa, 2007 8) Manaham S.E. (tłum. Boczoń W., Koroniak H.) , Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) Peterson M.E., Talcott P. , wyd. Elsevier Health Sciences, Small Animal Toxicology, 2006r., tom 2) Klaassen C.D. , wyd. Casarett & Doull’s, Toxicology: the basic science of poisons, 2008r., tom 3) Nelson L.S., Shih R.D., Balick M.J. , wyd. Springer, Handbook of Poisonous and Injurious Plants, 2007r., tom 4) Gupta P.K., wyd. Elsevier, New York , Veterinary Toxicology, 2006r., tom
Uwagi