Technologie w produkcji zwierzęcej

Technologies in animal production

2022Z

Kod przedmiotu04SJO-TWPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChów i hodowla zwierząt
Wymagania wstępneZnajomość gatunków i ras zwierząt gospodarskich oraz zasady chowu i hodowli
Opis ćwiczeń
Opis wykładówtudenci zostaną zapoznani z technologiami chowu indyków, kur i kurcząt brojlerów, drobiu wodnego i strusi. Zapoznanie ze światową produkcją trzody chlewnej, pozycją Polski w świcie. Struktura chowu świń w Polsce. Cechy użytkowe świń. Technologie utrzymanie świń w gospodarstwach drobnotowarowych i fermach przemysłowych. Przegląd technologii utrzymania różnych grup technologicznych świń. Zapoznanie studentów z technologią w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Systemy odchowu cieląt. Technopatie w chowie bydła. Zasady dobrej praktyki higienicznej, zabezpieczenie epizootyczne w fermach zwierząt gospodarskich.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Zajęcia terenowe na fermie chowu indyków i strusi. Zajęcia terenowe na fermie świń. Zajęcia terenowe na fermie bydła. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Omówienie i przedstawienie wyposażenia obiektów drobiarskich indyków, kur, kurcząt brojlerów, drobiu wodnego i strusi. Omówienie i przedstawienie technologii utrzymania świń – stado podstawowe, sektor rozrodu, porodówki, systemy odchowu prosiąt, warchlaków i tuczników. Technologie utrzymania świń w zależności od usuwania odchodów i zadawania paszy. Omówienie i przedstawienie zasad hodowli bydła, typy i rodzaje obór, budynki gospodarcze w fermie bydła. Identyfikacja bydła. Systemy doju, roboty do dojenia. Wpływ systemów utrzymania na zdrowie krów.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z różnymi technologiami w chowie i hodowli zwierząt w skali przemysłowej i przydomowej. Wykazanie różnic w rozwiązaniach technologicznych w przemysłowym utrzymaniu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Student nabędzie podstawy do pracy fermowego lekarza weterynarii i doradcy hodowcy.
Literatura podstawowa1) praca zbiorowa pod redakcją Michała Mazurkiewicza, , "Choroby drobiu", , wyd. Wrocław, 2005r., 2) red. Y.M. Saif, , Diseases of Poultry", , wyd. , Iowa State Press,, 2003r., 3) Pod redakcją Henryka Grodzkiego, , "Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich", , wyd. Wydawnictwo SGGW, 2005r., 4) Zygmunt Pejsak, "Ochrona zdrowia świń", wyd. Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2007r., 5) Pod Redakcją Barbary Grudniewskiej,, "Hodowla i użytkowanie świń", , wyd. Wydawnictwo ART, , 1994r., 6) Pod redakcją Tadeusza Szulca,, "Chów i Hodowla zwierząt",, wyd. Wydawnictwo AR Wrocław, , 2005r., 7) Pod redakcją Zygmunta Litwińczuka, , "Hodowla i użytkowanie bydła",, wyd. Wydawnictwo AR Lublin.,, 1999r.,
Literatura uzupełniająca1) Hodowca trzody chlewnej, , tom 2) "Polskie Drobiarstwo", tom 3) Magazyn Weterynaryjny,, tom 4) Trzoda chlewna, tom 5) Hodowca była"., tom
UwagiRealizacja zajęć terenowych uzależniona jest od sytuacji epizootycznej oraz epidemiologicznej w kraju. W przypadku niemożności realizacji zajęć terenowych dopuszcza się w to miejsce realizację zajęć w formie audytoryjnej.