Weterynaria sądowa

Forensic of veterinary medicine

2024L

Kod przedmiotu04SJO-WETSAD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającefarmakologia, patomorfologia, patofizjologia, toksykologia
Wymagania wstępnestudenci powinni posiadać wiedzę z zakresu anatomii patologicznej i histopatologii, ze szczególnym uwzględnieniem różnych okoliczności i czynników powodujących zachorowania lub śmierć zwierzęcia
Opis ćwiczeńUstalanie czasu po śmierci zwierzęcia na podstawie przemian pośmiertnych. Zbieranie i zabezpieczanie materiału dowodowego. Analiza śladów biologicznych w celu pozyskania informacji na temat zdarzeń z udziałem zwierząt, w tym ocena plam krwawych i włosów. Omówienie śmierci jako procesu (tanatologia). Mechanizm oraz skutki działania czynników fizycznych, rozróżnianie zmian przyżyciowych i pośmiertnych wywołanych czynnikami fizycznymi (rany postrzałowe, rany zadane narzędziami ostro- i tępokrawędzistymi, czynniki termiczne, promieniowanie, przeciążenia, itp.). Podstawowe wiadomości z zakresu entomologii.
Opis wykładówPrzedstawienie podstawowych wiadomości na temat procedur, dokumentacji oraz zasad postępowań procesowych przydatnych lekarzowi weterynarii przy podejmowaniu współpracy z organami procesowymi i śledczymi w sprawach związanych z ochroną zwierząt. Zapoznanie z rolą lekarza weterynarii jako biegłego. Omówienie rodzajów i form oraz oznak i objawów znęcania się nad zwierzętami (m.in. głodzenie, utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, niehumanitarne uśmiercanie, nieprzypadkowe urazy, wykorzystanie seksualne, itd.) . Przygotowanie do sporządzania opinii oraz ekspertyz.
Cel kształceniaPrzygotowanie lekarza weterynarii do współpracy w charakterze biegłego z organami wymiaru sprawiedliwości. Poznanie podstawowych rodzajów postępowań oraz sądownictwa izb lekarsko-weterynaryjnych. Wykrywanie i zabezpieczanie dowodów rzeczowych, w tym analiza śladów biologicznych pochodzących od zwierząt. Nabycie wiedzy w zakresie ochrony zwierząt oraz rozpoznawania przyżyciowych i pośmiertnych zmian wskazujących na znęcanie się nad zwierzętami.
Literatura podstawowa1) Bailey D., Practical veterinary forensics., CABI, 2016 2) Rogers E.R., Stern A.W., Veterinary forensics. Investigation, evidence collection and expert testimony., CRC Press Taylor & Francis Group, 2018 3) Brooks J.W., Veterinary forensic pathology, t. 1 i 2, Springer International Publishing, 2018 4) Merck M.D., Veterinary forensics. Animal cruelty investigations., Blackwell Publishing, 2007 5) Michalski Z., Weterynaria sądowa., Wydawnictwo AR, Wrocław, 1993 6) Szarek J., Lekarz weterynarii jako biegły., Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2005 7) Szarek J., Przeździecka D., Babińska I., Sobczak-Filipiak M., Truszczyńska M., Weterynaria sądowa - przewodnik do ćwiczeń., Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2003 8) Żuliński T., Zakrzewski A., Gajos E., Wybrane zagadnienia z weterynarii sądowej., PWN, Wrocław, 1969
Literatura uzupełniająca1) Wójcikiewicz J., wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, Ekspertyza sądowa., 2002r., tom 2) Lisowski A., wyd. Życie Weterynaryjne, Roszczenia klientów i odpowiedzialność cywilna lekarzy weterynarii, 2007r., tom 82(7), 556-566s. 3) Gibasiewicz W.A., wyd. Życie Weterynaryjne, Poubojowe oznaki okrutnego obchodzenia się z bydłem rzeźnym., 2007r., tom 82(10), 846s. 4) Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., wyd. PZWL, Warszawa, Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów., 1990r., tom 5) Rutkowiak B., wyd. Życie Weterynaryjne, Czy można mówić o humanitarnym pozbawianiu życia zwierząt?, 2010r., tom 85(5), 410-411s. 6) Cooper J., Cooper M., wyd. Blackwell Publishing, Introduction to veterinary and comparative forensic medicine., 2007r., tom 7) Munro R., Munro H.M.C., wyd. Saunders Ltd., Animal abuse and unlawful killing. Forensic veterinary pathology., 2007r., tom
Uwagi