Zoonozy

Zoonoses

2026Z

Kod przedmiotu04SJO-ZOON
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Immunologia, Epidemiologia wet., Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich.
Wymagania wstępneZnajomość podstaw diagnostyki oraz pojęć i zagadnień z w/w przedmiotów.
Opis ćwiczeńZajęcia realizowane w trybie wykładowym.
Opis wykładówPrzyczyny powstawania i rozwoju oraz narastającego problemu szerzenia się chorób odzwierzęcych (zoonoz). Regulacje prawne dotyczące zwalczania i kontroli chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych w Polsce i w Europie. Charakterystyka wybranych chorób odzwierzęcych - bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych. Znaczenie epidemiologiczne, przyczyny i mechanizmy ich powstawania i rozprzestrzeniania. Charakterystyczne objawy kliniczne u ludzi. Grupy zwiększonego ryzyka zakażenia poszczególnymi odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi. Metody diagnostyki laboratoryjnej i zasady zapobiegania.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy w zakresie przyczyn, mechanizmów powstawania i rozwoju, objawów klinicznych, diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób odzwierzęcych.
Literatura podstawowa1) Gliński Z., Kostro K., Buczek J, Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz , PWRiL, 2011
Literatura uzupełniająca1) Medycyna Weterynaryjna, tom
Uwagi