Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Animal nutrition and feedstuffs

2023Z

Kod przedmiotu04SJO-ZZP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiochemia zwierząt, Fizjologia kliniczna
Wymagania wstępnenieodzowna jest znajomość pracy w laboratorium chemicznym
Opis ćwiczeńZapoznanie studentów ze współcześnie stosowanymi metodami laboratoryjnej oceny wartości pokarmowej materiałów paszowych i pasz – klasyczną, chemiczną metodą analizy składników pokarmowych (analiza podstawowa, metoda Weendeńska) oraz z metodą fizyczną oznaczania zawartości składników organicznych z wykorzystaniem pomiaru absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie bliskiej podczerwieni (spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni, NIRS). Przekazanie wiedzy o stosowaniu materiałów paszowych i pasz w żywieniu różnych gatunków zwierząt w zależności od okresu fizjologicznego i technologii żywienia. Zapoznanie z systemami bilansowania energii i składników pokarmowych dla różnych gatunków zwierząt z wykorzystaniem programów komputerowych.
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi surowcami paszowymi, ich składem chemicznym, strawnością i przyswajalnością, wartością pokarmową i przydatnością żywieniową dla poszczególnych gatunków zwierząt oraz oddziaływaniem na ich produkcyjność. Przekazanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu charakterystyki i specyfiki żywienia wybranych zwierząt gospodarskich (bydło, świnie, drób, ryby), zwierząt towarzyszących (konie, psy, koty) i zwierząt egzotycznych (żółwie lądowe, żółwie wodnolądowe, legwany).
Cel kształceniaZnaczenie podstawowych składników pokarmowych w żywieniu zwierząt. Trawienie i metabolizm. Strawność składników pokarmowych. Systemy wartościowania i oceny pasz. Pasze naturalne i przetworzone, składniki wyróżniające. Zapotrzebowanie pokarmowe w zależności od gatunku i kierunków użytkowania. Normowanie dawki, systemy i technologie żywienia zwierząt. Technologie produkcji pasz przemysłowych. Żywienie zwierząt w okresie odchowu i produkcji. Kontrola produkcji oraz dystrybucji pasz.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Krzysztof Goryczko, Joanna Grudniewska, wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Chów i hodowla pstrąga tęczowego., 2015r., tom 2) Ryszard Wojda, wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Chów i hodowla karpia., 2015r., tom 3) Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Andrzej Frankiewicz, wyd. Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze, Baza paszowa dla świń., 2013r., tom 4) Helmut Meyer, Manfred Coenen, wyd. PWRiL, Żywienie koni., 2009r., tom 5) Juliusz A. Strzetelski, Franciszek Brzóska, Zygmunt M. Kowalski, Stanisław Osięgłowski, wyd. Instytut Zootechniki PIB, Zalecenia żywieniowe dla przeżuwaczy i tabele wartości pokarmowej pasz., 2014r., tom
Uwagi