Weterynaria - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5,5-letnie (11 semestrów)

Lekarz Weterynarii kierunek Weterynaria

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, język obcy, i do wyboru jako trzeci chemia lub fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka, 2) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” - konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Standardy kształcenia zostały określone rozporządzeniem MNiSW z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz.U. nr 207, poz. 1233).
  1. Jednolite studia magisterskie na kierunku studiów weterynaria trwają nie krócej niż 11 semestrów. Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 5100. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 330.
  2. Kształcenie na kierunku studiów weterynaria obejmuje treści z zakresu:
  a) przedmiotów podstawowych (fizyka, chemia, biologia, matematyka stosowana w naukach biologicznych),
  b) przedmiotów szczegółowych obejmujących następujące obszary:
  • nauki podstawowe (anatomia z histologią i embriologią, fizjologia, biochemia, genetyka, farmakologia, farmacja, toksykologia, mikrobiologia, immunologia, epidemiologia, etyka zawodowa),
  • nauki kliniczne (położnictwo, patologia z anatomią patologiczną, parazytologia, chirurgia ogólna z anestezjologią, diagnostyka laboratoryjna i kliniczna, zajęcia kliniczne dotyczące chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgii i rozrodu zwierząt domowych, chorób drobiu i innych zwierząt, profilaktyka, radiologia, rozród i zaburzenia rozrodu, państwowa służba weterynaryjna i ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne i medycyna sądowa, postępowanie terapeutyczne, propedeutyka),
  • produkcja zwierzęca (technologie w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, agronomia, ekonomika
  • rolnictwa, chów i hodowla zwierząt, higiena weterynaryjna, etologia i ochrona zwierząt).
  • higiena żywności (inspekcja i kontrola środków żywienia zwierząt oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, higiena i technologia żywności, kształcenie praktyczne, w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego),
  c) przedmiotów dodatkowych:
  • języka łacińskiego, języka obcego nowożytnego i przedmiotów humanistycznych,
  • podstaw informatyki,
  • wychowania fizycznego.
  Nauczanie jednego lub kilku z tych przedmiotów w obrębie każdego obszaru może się odbywać w ramach lub w związku z innymi przedmiotami.
  Kształcenie praktyczne może przybierać formę stażu realizowanego pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Nauczanie teoretyczne i praktyczne w poszczególnych obszarach powinno być rozłożone, zrównoważone i skoordynowane w taki sposób, aby nabyte wiadomości i umiejętności pozwalały lekarzowi weterynarii na realizację wszystkich powierzonych zadań. Kierunek studiów weterynaria mieści się w całości w obszarze kształcenia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Kwalifikacje absolwenta:
  Absolwent: posiada wiedzę ogólną dotyczącą funkcjonowania żywego organizmu, nauk weterynaryjnych zapewniających szczegółową znajomość chorób zwierząt, ich leczenia i zapobiegania oraz znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia publicznego i bezpieczeństwem żywności, nauk rolniczych dotyczących produkcji zwierzęcej, agronomii i produkcji środków żywienia zwierząt oraz nauk społecznych zapewniających właściwy poziom etyczny lekarza weterynarii.
  Absolwent znajduje zatrudnienie w klinikach i lecznicach weterynaryjnych, szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym, sektorze badań naukowych, w tym także medycyny człowieka, zakładach inspekcji weterynaryjnej, laboratoriach diagnostycznych, weterynaryjnych i medycznych, ośrodkach chowu i hodowli zwierząt oraz przemyśle spożywczym.
  Do uzyskania kwalifikacji wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1. W kategorii wiedza student po zakończeniu kształcenia z zakresu przedmiotów szczegółowych w obszarze:
  1) nauk podstawowych:
  • zna i opisuje prawidłowe struktury organizmu zwierzęcego: komórek, tkanek, narządów i układów,
  • zna budowę, opisuje i wyjaśnia funkcje poszczególnych układów organizmu zwierzęcego (oddechowego, pokarmowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, ruchu, rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego) oraz skóry,
  • opisuje i interpretuje rozwój narządów i całego organizmu w relacji do organizmu dorosłego,
  • opisuje i wyjaśnia procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym,
  • opisuje i wyjaśnia zjawiska homeostazy, regulacji neurohormonalnej, reprodukcji, starzenia się i śmierci,
  • opisuje, wyjaśnia i interpretuje zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii — od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt,
  • zna i interpretuje zmiany patofizjologiczne w narządach i układach oraz mechanizmy biologiczne (w tym immunologiczne) i farmakologiczne umożliwiające powrót do zdrowia,
  • identyfikuje i opisuje biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu,
  • definiuje i opisuje zasady i procesy dziedziczenia, rozpoznaje zaburzenia genetyczne i zna podstawy inżynierii genetycznej,
  • definiuje i opisuje mechanizmy działania określonych grup leków, ich losy w ustroju i wzajemne interakcje,
  • stosuje antybiotykoterapię,
  • zapisuje leki na recepcie,
  • posługuje się polską i łacińską nomenklaturą medyczną,
  • posługuje się językiem obcym nowożytnym w stopniu umożliwiającym komunikację ze specjalistami w obszarze nauk weterynaryjnych i pokrewnych oraz korzysta z obcojęzycznych materiałów źródłowych;
  2.) nauk klinicznych:
  • opisuje, wyjaśnia i interpretuje zaburzenia na poziomie komórki, tkanki, narządu, układu i organizmu w przebiegu choroby,
  • opisuje, wyjaśnia i interpretuje mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych,
  • opisuje i interpretuje przyczyny i objawy, opisuje i interpretuje zmiany anatomopatologiczne, stosuje zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych,
  • wdraża zasady postępowania diagnostycznego (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej) i terapeutycznego,
  • przeprowadza badanie kliniczne pacjenta oraz monitoruje stan zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej,
  • stosuje właściwy tryb postępowania w przypadku stwierdzenia chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania,
  • zbiera, analizuje i właściwie interpretuje dane kliniczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych,
  • wskazuje i interpretuje właściwe przepisy prawa, zna zasady wydawania orzeczeń i sporządza opinie na potrzeby sądów, organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej,
  • zna zasady funkcjonowania państwowej służby weterynaryjnej, także w aspekcie ochrony zdrowia publicznego;
  3) produkcji zwierzęcej:
  • opisuje rasy w obrębie gatunków zwierząt i wyjaśnia zasady chowu i hodowli zwierząt,
  • opisuje założenia doboru zwierząt do kojarzeń, metody rozmnażania i selekcji zwierząt,
  • opisuje zasady żywienia zwierząt (z uwzględnieniem różnic gatunkowych), układa i analizuje dawki pokarmowe,
  • opisuje i ocenia warunki zapewniające dobrostan zwierząt,
  • opisuje i interpretuje zasady ekonomiki produkcji,
  • opisuje warunki właściwego zagospodarowywania i utylizacji produktów ubocznych i odpadów związanych z produkcją zwierzęcą;
  4) higieny żywności:
  • opisuje i interpretuje zasady ochrony zdrowia konsumenta przez właściwy nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  • opisuje, interpretuje i ocenia warunki higieny i technologii produkcji oraz bezpieczeństwa żywności, a także posługuje się właściwymi aktami prawnymi regulującymi nadzór weterynaryjny,
  • przeprowadza badanie przed- i poubojowe zwierząt,
  • opisuje i wdraża procedury związane z HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) — Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
  2. W zakresie umiejętności student po zakończeniu kształcenia wykazuje:
  1) ogólne umiejętności zawodowe:
  • efektywnie komunikuje się z klientami, innymi lekarzami weterynarii oraz pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej,
  • wykazuje umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji,
  • sporządza przejrzyste opisy przypadków oraz prowadzi dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy,
  • wykazuje umiejętność pracy w zespole multidyscyplinarnym,
  • właściwie interpretuje odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska,
  • ocenia ekonomiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii,
  • ma świadomość konieczności maksymalnego wykorzystania umiejętności zawodowych, w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego,
  • posiada umiejętność organizacji i prowadzenia praktyki weterynaryjnej, w tym:
  — ma świadomość odpowiedzialności własnej i pracodawcy za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  — potrafi dokonywać kalkulacji opłat i wystawiać faktury oraz ma świadomość znaczenia prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej i lekarskiej,
  — wykorzystuje systemy informatyczne do efektywnej komunikacji, zbierania, przetwarzania, przekazywania i analizy informacji,
  — potrafi działać zgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami etycznymi,
  • wykazuje zrozumienie potrzeby i konieczności kształcenia ustawicznego dla ciągłego rozwoju zawodowego,
  • potrafi dostosować swoją ofertę pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy,
  • jest świadomy własnych ograniczeń oraz potrafi korzystać z rady i pomocy wyspecjalizowanych jednostek lub osób w rozwiązywaniu trudnych problemów,
  • posługuje się polską i łacińską nomenklaturą medyczną,
  • potrafi komunikować się w języku obcym nowożytnym oraz korzystać z obcojęzycznych materiałów źródłowych;
  2) praktyczne umiejętności zawodowe
  • przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny, w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania,
  • bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie,
  • przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia,
  • udziela pierwszej pomocy wszystkim gatunkom zwierząt w przypadku krwotoku, ran, zaburzeń oddechowych, urazów oka i ucha, utraty przytomności, wyniszczenia, oparzenia, uszkodzenia tkanek, obrażeń wewnętrznych i zatrzymania pracy serca,
  • ocenia właściwy stan odżywienia zwierzęcia oraz udziela porad w tym zakresie,
  • pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych,
  • stosuje aparaturę diagnostyczną, w tym radiograficzną, ultrasonograficzną i inną, zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi,
  • wdraża właściwe procedury w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej obowiązkowi zgłaszania,
  • pozyskuje i wykorzystuje informacje o dopuszczonych do obrotu lekach,
  • przepisuje i stosuje leki oraz materiały medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem ich bezpiecznego przechowywania i utylizacji,
  • stosuje metody bezpiecznej sedacji, ogólnego i miejscowego znieczulenia oraz oceny i łagodzenia bólu,
  • dobiera i stosuje właściwe leczenie,
  • wdraża zasady aseptyki i antyseptyki chirurgicznej oraz stosuje właściwe metody sterylizacji sprzętu,
  • ocenia konieczność przeprowadzenia eutanazji, o czym odpowiednio informuje właściciela zwierzęcia, i przeprowadza eutanazję, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz właściwego postępowania ze zwłokami,
  • wykonuje sekcję zwłok wraz z opisem, pobiera próbki i zabezpiecza je do transportu,
  • wykonuje badanie przed- i poubojowe oraz ocenia jakość produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • dokumentuje i korzysta ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i dobrostanem, a w niektórych przypadkach również z produkcyjnością stada,
  • opracowuje i wprowadza programy profilaktyczne właściwe dla poszczególnych gatunków zwierząt,
  • ocenia i wprowadza zalecenia minimalizujące ryzyko skażenia, zakażenia krzyżowego i akumulacji czynników chorobotwórczych w obiektach weterynaryjnych i w środowisku.
  3. W zakresie kompetencji personalnych student po zakończeniu kształcenia:
  • wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt;
  • przestrzega zasad etycznych;
  • wykazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych;
  • posiada zdolność rozwiązywania konfliktów i elastyczność w reakcjach na zmiany społeczne;
  • potrafi krytycznie oceniać własne i cudze działania oraz doskonalić proponowane rozwiązania;
  • posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności;
  • posiada świadomość własnych ograniczeń;
  • stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;
  • potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia publicznego;
  • posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu;
  • potrafi organizować pracę zespołu;
  • ma świadomość konieczności zaangażowania w działalność organizacji zawodowych i samorządowych;
  • ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze;
  • zna podstawy prawne i zasady ochrony własności intelektualnej.
  PRAKTYKI:
  Celem praktyk jest poznanie praktycznych aspektów postępowania lekarsko-weterynaryjnego na fermach produkcji zwierzęcej, w zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach oraz zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego i produkcji środków żywienia zwierząt, a także w zakresie unasienniania zwierząt:
  1) praktyka hodowlana (po 4 semestrze) – 2 tygodnie (80 godzin),
  2) praktyka kliniczna (po 8 semestrze) – 4 tygodnie (160 godzin),
  3) praktyka w inspekcji weterynaryjnej (po 8 semestrze) – 2 tygodnie (80 godzin),
  4) praktyka kliniczna (po 10 semestrze) – 4 tygodnie (160 godzin),
  5) praktyka w inspekcji weterynaryjnej (po 10 semestrze) – 2 tygodnie (80 godzin).
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty (wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, staże i praktyki) kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Studenta nie obowiązuje złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskując tytuł zawodowy lekarza weterynarii posiada odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawach o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ochronie zdrowia zwierząt i przemyśle farmaceutycznym oraz odpowiednich przepisach Unii Europejskiej, umożliwiające praktyczne wykonywanie zawodu w zakresie: - badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, recept na leki i artykuły sanitarne; - badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego; - sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska, zdrowiem stada, obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia; - badania i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania; - upowszechniania wiedzy oraz zarządzania w zakresie wykonywanego zawodu; - wykonywania badań laboratoryjnych przeprowadzanych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. Absolwent posiada uprawnienia zawodowe do pracy w: - zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych i materiałów sanitarnych; - administracji różnego szczebla, gdzie wymagane jest posiadanie tytułu lekarza weterynarii; - szkolnictwie różnego szczebla i uczelniach wyższych w charakterze nauczyciela i pracownika naukowo-dydaktycznego; - instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo rozwojowych; - jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
25
5
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt I
9
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
40
45
Biofizyka
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Biologia
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Biologia komórki
2,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
3
12
15
Chemia
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Histologia i embriologia I
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt II
9
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
40
45
Biochemia I
5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
9
21
30
Biostatystyka i metody dokumentacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Genetyka ogólna i weterynaryjna
5
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
24
6
30
Histologia i embriologia II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
40
20
Ochrona środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Agronomia
1
ZAL-O
Wykład
15
Historia weterynarii i deontologia
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Przedmioty z modułu humanistyczno-społecznego
3
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biochemia II
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Fizjologia zwierząt I
6
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Mikrobiologia I
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Technologie w produkcji zwierzęcej
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
2
3
5
VII - Inne
Ochrona i wykorzystanie zwierząt doświadczalnych
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język obcy II
4
EGZ
Ćwiczenia
60
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL-O
Wykład
2
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Anatomia topograficzna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Fizjologia zwierząt II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Immunologia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Mikrobiologia II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
III - Kierunkowe
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka hodowlana
2
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
29,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Farmacja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
9
Farmakologia weterynaryjna I
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Patofizjologia
7
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
36
9
60
III - Kierunkowe
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna I
6
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Parazytologia i inwazjologia I
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru V
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
7
8
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4,5
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Epidemiologia weterynaryjna
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
2
13
15
Farmakologia weterynaryjna II
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3
ZAL-OCENA
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
20
15
Diagnostyka obrazowa
4
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
19
11
18
Parazytologia i inwazjologia II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Patomorfologia I
5
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
30
Przedmiot do wyboru VI
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
7
8
SUMA
28,5

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Toksykologia
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Weterynaria sądowa
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
10
5
15
III - Kierunkowe
Chirurgia zwierząt gospodarskich
3
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich I
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
30
Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich I
3
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
9
21
23
Higiena środków żywienia zwierząt
4
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
30
Patomorfologia II
6
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
30
Przedmiot do wyboru VII
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
7
8
Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich I
4
ZAL
ZAL-OCENA
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
30
SUMA
30,5

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Andrologia i unasiennianie
3
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
20
15
Chirurgia koni
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
40
20
Choroby ryb
2
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
13
2
15
Choroby wewnętrzne koni
4
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
27
13
20
Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich II
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
14
6
10
Choroby zakaźne koni
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
3
17
10
Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich II
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
6
18
13
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa I
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Patomorfologia III
3
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Praktyka kliniczna
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2,5
ZAL-O
Praktyki
80
Przedmiot do wyboru VIII
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Rozród i położnictwo koni
4
ZAL
ZAL-OCENA
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
25
25
Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich II
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
12
20
Zoonozy
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
44,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia psów i kotów
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
35
25
Choroby ptaków I
5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
3
42
30
Choroby wewnętrzne psów i kotów
4
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
30
Choroby zakaźne psów i kotów
3
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
9
21
15
Choroby zwierząt futerkowych
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
15
1
14
Dietetyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ekonomia weterynaryjna
1
ZAL-O
Wykład
15
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego I
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa II
4
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
9
15
36
Prewencja weterynaryjna I
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
4
26
Przedmiot do wyboru IX
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Rozród i położnictwo psów i kotów
4
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
20
30
SUMA
39,5

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
10
5
30
Choroby owadów użytkowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Choroby ptaków II
4
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
2
28
30
Higiena mleka
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
15
Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Prewencja weterynaryjna II
3
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
6
24
30
Przedmiot do wyboru X
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Staż kliniczny – choroby koni I
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
45
Staż kliniczny – choroby psów i kotów I
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
45
Staż kliniczny – choroby ptaków
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich I
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
45
VI - Praktyka
Praktyka kliniczna
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej
2,5
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
43,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru XI
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Staż kliniczny – choroby koni II
7
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
45
Staż kliniczny – choroby psów i kotów II
7
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
45
Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich II
7
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
45
SUMA
25,5