Ochrona wód

Water protection

2022Z

Kod przedmiotu06S1-OCHWOD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Choiński A., Limnologia fizyczna Polski , Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007 2) Kajak Z., Hydrobiologia- limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN Warszawa, 2001 3) Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B., Fizycznochemiczne badanie wody i ścieków, Arkady Warszawa, 2001 4) Lossow K., Gawrońska H., Jeziora- rekultywacja, przegląd metod, t. 9, Przegląd komunalny, 2000, s. 92-106
Literatura uzupełniająca
Uwagi