Rybactwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk o Środowisku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Rybactwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Nabór na studia kandydatów następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: a) konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski, matematyka – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. b) konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: biologia lub chemia, fizyka lub fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku rybactwo trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2427, powiększona dodatkowo o 280 godzin praktyk.
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą z zakresu problematyki rybackiej. Potrafi posługiwać się językiem obcym z zakresu problematyki rybackiej (na poziomie biegłości B2) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Charakteryzuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie
  2. Definiuje podstawowe pojęcia, teorie i prawa z zakresu chemii ogólnej, organicznej i nieorganicznej, opisuje fizyczne i chemiczne właściwości wody i substancji w niej zawartych
  3. Zna narzędzia ma tematyczne, statystyczne i informatyczne stosowane do opisu zjawisk przyrodniczych
  4. Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady dotyczące termodynamiki i hydromechaniki, zna elementy akustyki, oraz elektryczne i magnetyczne właściwości materii
  5. Zna właściwości, metody analizy i identyfikacji pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych, zna podstawowe szlaki metaboliczne składników organicznych organizmów
  6. Opisuje podstawy budowy mikro- i makroskopowej organizmów wodnych
  7. Wykazuje znajomość podstawowych terminów i pojęć w języku polskim i języku obcym w zakresie rybactwa
  8. Charakteryzuje podstawowe kategorie i procesy ekonomiczne w skali mikro- oraz makroekonomicznej
  9. Zna zasady ekonomiki w prowadzeniu przedsiębiorstw rybackich, zasady wykorzystywania instrumentów prawno-ekonomicznych w działalności rybackiej
  10. Prezentuje, w zależności od zrealizowanych przedmiotów elementarną wiedzę humanistyczną, społeczną i prawną, umożliwiającą zrozumienie zjawisk i procesów społecznych
  11. Definiuje podstawowe problemy natury genetycznej, hodowlanej, produkcyjnej, środowiskowej związane z organizacją oraz prowadzeniem chowu i hodowli organizmów wodnych
  12. Zna teoretyczne podstawy ochrony i odnowy środowiska wodnego
  13. Zna naturalne i antropogeniczne źródła i cykle pierwiastków biogenicznych w środowisku wodnym
  14. Zna procesy ekologiczne i ewolucyjne warunkujące różnorodność biologiczną
  15. Rozróżnia podstawowe kryteria systematyki i objaśnia zasady taksonomii organizmów roślinnych i zwierzęcych
  16. Opisuje podstawowe cechy organizmów wodnych na różnych poziomach organizacji oraz mechanizmy i funkcje ich procesów życiowych
  17. Charakteryzuje znaczenie drobnoustrojów w różnych środowiskach naturalnych oraz warunkach hodowlanych
  18. Definiuje kryteria i metody oceny jakości surowców, pasz i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zna metody zabezpieczania i technologie przetwarzania ryb
  19. Objaśnia podstawowe teorie dziedziczenia cech organizmów żywych i mikroorganizmów, funkcjonowania genów i zasad inżynierii genetycznej w akwakulturze
  20. Prezentuje wiedzę z zakresu wymagań pokarmowych i praw żywienia organizmów wodnych oraz technologii produkcji pasz
  21. Zna budowę, zastosowanie i sposób użytkowania podstawowych przyrządów pomiarowych, maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w rybołówstwie oraz chowie i hodowli organizmów wodnych
  22. Rozróżnia technologie produkcji organizmów wodnych oraz ich wpływ na człowieka i środowisko
  23. Charakteryzuje surowce paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz technologie ich produkcji, konserwowania, uszlachetniania i metody oceny wartości odżywczej
  24. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
  25. Opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka
  26. Prezentuje podstawową wiedzę na temat form działalności rybackiej oraz roli rybactwa w rozwoju obszarów wiejskich
  27. Zna podstawowe zasady gospodarowania i funkcjonowania podmiotów rybackich na obszarach chronionych
  28. Zna podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej, intelektualnej oraz prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  29. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności rybackiej
  30. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedziny nauk rolniczych dyscypliny rybactwo
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Korzysta na poziomie podstawowym z dostępnych źródeł informacji z zakresu rybactwa i dyscyplin pokrewnych w języku ojczystym i wybranym języku obcym nowożytnym w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania
  2. Korzysta z podstawowych źródeł elektronicznych do pozyskiwania, przetwarzania i analizy informacji, z zachowaniem praw własności intelektualnej w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania
  3. Prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu
  4. Potrafi prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję umożliwiającą wypracowanie wspólnego stanowiska
  5. Posługuje się terminologią i nomenklaturą stosowaną w dyscyplinie rybactwo i naukach pokrewnych
  6. Korzysta z podstawowych możliwości programów komputerowych w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników
  7. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze z zakresu dyscypliny rybactwo i nauk pokrewnych
  8. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania projektowe dotyczące działań z zakresu rybactwa i nauk pokrewnych
  9. Interpretuje wyniki prostych zadań badawczych, ocenia przydatność rutynowych metod i narzędzi oraz umiejętnie formułuje wnioski
  10. Identyfikuje wybrane gatunki roślin, ryb i bezkręgowców wodnych, środowisko ich występowania a także znaczenie w ekosystemach wodnych i w prowadzonej przez człowieka działalności gospodarczej
  11. Interpretuje wskaźniki fizyczne i chemiczne charakteryzujące jakość środowiska wodnego, określa ich wpływ na prawidłowość funkcjonowania organizmów ryb i bezkręgowców wodnych, wykorzystuje podstawowe techniki laboratoryjne w ich analizie jakościowej i ilościowej
  12. Identyfikuje zachowania indywidualne i grupowe ryb, tak w środowisku naturalnym jak i stworzonym przez człowieka, interpretuje je i wykorzystuje w celu zrównoważenia odłowów i optymalizacji produkcji ryb z zachowaniem ich dobrostanu
  13. Identyfikuje wybrane zagrożenia biologiczne i abiotyczne dla zdrowia człowieka, zdrowia i dobrostanu ryb, wdraża działania profilaktyczne oraz ochronne, stosuje zasady współpracy ze służbami inspekcji weterynaryjnej
  14. Wykorzystuje wiedzę z zakresu fizjologii, genetyki i biotechniki rozrodu ryb w chowie, hodowli, gospodarowaniu zasobami ryb na wodach otwartych i w zabiegach restytucyjnych
  15. Rozróżnia i charakteryzuje surowce paszowe, ocenia ich przydatność żywieniową z wykorzystaniem metod sensorycznych, analitycznych i biologicznych
  16. Wykorzystuje w praktyce techniki oceny jakości, zabezpieczenia i przetwarzania surowca rybnego
  17. Wykorzystuje wiedzę z zakresu mikrobiologii do optymalizacji procesów hodowlanych oraz ograniczenia negatywnego wpływu produkcji na środowisko
  18. Analizuje działalność gospodarstwa rybackiego ze szczególnym uwzględnieniem środków produkcji, zasobów ludzkich i finansowych oraz kosztów produkcji
  19. Opracowuje podstawowe założenia biznesplanu i planu marketingowego
  20. Potrafi zaplanować pełny cykl produkcyjny wybranych gatunków ryb
  21. Dobiera odpowiednią konstrukcję narzędzi połowowych, wykorzystuje je zgodnie z zasadami eksploatacji w zrównoważonej gospodarce rybackiej
  22. Planuje i prowadzi eksploatację stawów hodowlanych z wykorzystaniem technik hydrotechnicznych i agrotechnicznych
  23. Posługuje się podstawowymi przyrządami i narzędziami wykorzystywanymi w produkcji rybackiej
  24. Wskazuje korzyści i zagrożenia płynące z podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów w zakresie rybactwa; potrafi je analizować i podejmować zrównoważone decyzje
  25. Wskazuje alternatywne rozwiązania typowych problemów inżynierskich, porównuje i wybiera optymalne rozwiązania zaistniałych problemów w zakresie rybactwa i nauk pokrewnych
  26. Przygotowuje raporty, wnioski, sprawozdania, pracę dyplomową i inne dokumenty w zakresie rybactwa w formie pisemnej w języku polskim i obcym nowożytnym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  27. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  28. Posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B-2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu rybactwa i nauk pokrewnych
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy
  2. Jest w stanie pracować zespołowo, pełniąc różne funkcje w zakresie wykonywania, wyznaczania i kontroli zadań realizowanych w rybactwie
  3. Potrafi obiektywnie i merytorycznie wskazywać oraz wartościować działania umożliwiające realizację określonych celów i zadań gospodarki rybackiej
  4. Dostrzega oraz trafnie diagnozuje dylematy współczesnego rybactwa i nauk pokrewnych oraz wykazuje kreatywność w dążeniu do racjonalnego i prawidłowego ich rozwiązania
  5. Rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z szeroko pojętą produkcją rybacką, jej wpływem na środowisko oraz dobrostan ryb
  6. Ma świadomość zagrożeń i/lub potencjalnie negatywnych skutków produkcji rybackiej w odniesieniu do różnych gałęzi gospodarki oraz środowiska naturalnego
  7. Docenia potrzebę dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności w zawodzie ichtiologa
  8. Wykazuje przedsiębiorczość w myśleniu i działaniu w odniesieniu do różnych aspektów gospodarki rybackiej
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 7 tygodni (280 h).
  Celem praktyk na I stopniu kształcenia na kierunku Rybactwo jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych związanych z różnymi aspektami rybackiego gospodarowania na wodach otwartych, tj. połowami komercyjnymi, zabiegami z zakresu ochrony środowiska (ochroną gatunków zagrożonych, biomanipulacją), a także w zakresie produkcji stawowej, przede wszystkim technologii wychowu karpia i pstrąga.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów  po 4 i 6 semestrze studiów.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako: właściciel gospodarstwa rybackiego (jeziorowe, stawowe, pstrągowe, wylęgarnia oraz wędkarskie łowisko specjalne); ichtiolog nadzorujący pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, kierujący gospodarką na jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w kraju i UE; przedstawiciel firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowów i przerobu ryb, przedsiębiorstw importujących i eksportujących ryby; specjalista w zakresie produkcji i obrotu rybami akwaryjnymi; ichtiolog w parkach narodowych i rezerwatach przyrody; specjalista w laboratoriach oraz ośrodkach doradztwa, inspektor ds. gospodarki rybackiej w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Biologia
6
Chemia
5
Fizyka
4,5
III - Kierunkowe
Propedeutyka rybactwa
2
Systematyka ryb
6
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biologia komórki
2
Biologia wód
4
Hydrochemia
4,5
Matematyka i statystyka
4
III - Kierunkowe
Anatomia i embriologia ryb
6
Dobrostan organizmów wodnych
2
Podstawy ekonomiki rybackiej
3,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biochemia
5,5
Genetyka
3
III - Kierunkowe
Biologia ryb
6
Fizjologia ryb
6
Ochrona wód
3
Prawo i zarządzanie w rybactwie
2
Systemy informacji przestrzennej w gospodarce rybackiej
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Mikrobiologia
4
III - Kierunkowe
Ekologia
2
Rozród ryb
5,5
Rybactwo jeziorowe i rzeczne
6,5
Wylęgarnictwo i podchów ryb
5,5
VI - Praktyka
Praktyka jeziorowa
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Choroby ryb
5
Hydrotechnika rybacka
3
Paszoznawstwo i żywienie ryb
6
Toksykologia
5
Urządzenia do przemysłowej produkcji ryb
4
V - Specjalizacyjne
Moduł ekonomiczny
2
Moduł informatyczny
2
Moduł techniczny
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla ryb
5,5
Rekreacyjne użytkowanie wód
2
Technika połowu ryb
4,5
V - Specjalizacyjne
Moduł biologiczny
2
Moduł genetyczny
2
Moduł oceny bezpieczeństwa środowiska
6
Seminaria dyplomowe 1
2
VI - Praktyka
Praktyka hodowlana 1
3
Praktyka hodowlana 2
3
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Technologia przetwórstwa ryb
5
V - Specjalizacyjne
Moduł przyrodniczo-ekologiczny
8
Praca inżynierska
15
Seminaria dyplomowe 2
2
SUMA
30,0