Akwakultura i akwarystyka - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Rybactwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Rybactwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Bez dodatkowych uzupełnień mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje inżyniera z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwenci z innych obszarów kształcenia, muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: Biologicznych podstaw rybactwa; Chowu i hodowli ryb oraz Rybactwa na wodach otwartych. Po przyjęciu na studia II stopnia student z innego obszaru musi uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. Student, który zdecydował się na uzupełnienie swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji może ubiegać się o podjęcie studiów w trybie „indywidualnego planu studiów” oraz objęcie go opieką przez wydziałowego Tutora. Ewentualną różnicę programową student powinien zrealizować w trakcie trwania trzech semestrów nauki. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Rybactwo trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 927, powiększona dodatkowo o 160 godzin praktyk.
  Absolwent kierunku Rybactwo – specjalność Akwarystyka i akwakultura posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu technik, technologii i urządzeń stosowanych w akwakulturze ryb oraz bezkręgowców wodnych słodkowodnych i morskich. Zna zasady zrównoważonej eksploatacji naturalnych populacji ryb, stosowania czynnych i biernych metod ochrony ichtiofauny. Potrafi wybrać model zagospodarowania danego akwenu (z dominacją połowów gospodarczych, wędkarskich lub model mieszany) i sporządzić fachowy operat rybacki. Ma pogłębioną wiedzę na temat ekonomiki przemysłowych metod chowu i eksploatacji ryb z zachowaniem poszanowania prawa wodnego, rybackiego i ochrony środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem przepisów prawnych Unii Europejskiej. Posiada poszerzoną znajomość języka obcego, zwłaszcza w zakresie słownictwa fachowego oraz doskonalszą znajomość technik komputerowych, stosowanych w praktyce i nauce rybackiej. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej. Potrafi ocenić wpływ rybactwa na środowisko i rozwiązywać problemy gospodarki rybackiej. Zna wszechstronnie funkcje i zakres obowiązków ichtiologa w gospodarstwach rybackich o zróżnicowanym profilu produkcyjnym. Zna podstawy metodologii badań naukowych i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich i/lub pracy w jednostkach badawczo-rozwojowych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia doświadczeń oraz metod statystycznych do opracowywania i interpretacji uzyskanych wyników
  2. Zna terminy, pojęcia w języku obcym nowożytnym w zakresie rybactwa i ochrony środowiska oraz dobiera literaturę związaną ze studiowaną specjalnością
  3. Definiuje strategie marketingowe, zna technologie informacyjne stosowane jako narzędzia w marketingu, zna system, organizację i kontrolę zbytu produktów rybactwa i akwakultury
  4. Ma wiedzę związaną z prawodawstwem i rozwiązaniami w zakresie rybactwa i ochrony środowiska w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  5. Charakteryzuje i wskazuje odpowiednie technologie, techniki oraz związane z nimi procedury w chowie i hodowli organizmów wodnych
  6. Ma pogłębioną wiedzę na temat budowy i zastosowania przyrządów pomiarowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rybactwie
  7. Charakteryzuje rolę ichtiofauny na obszarach chronionych, metody ochrony i restytucji gatunków ryb, zna zasady planów ochrony ichtiofauny
  8. Wskazuje rolę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w globalnej strategii ochrony środowiska naturalnego
  9. Zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  10. Wskazuje znaczenie i kierunki poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w sektorze rybackim
  11. Rozróżnia i dobiera metody z zakresu zarządzania i planowania w działalności rybackiej
  12. Identyfikuje zagrożenia środowiskowe oraz sanitarne wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne organizmów wodnych
  13. Zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej w sektorze rybackim; dobiera biznes plany, proponuje rozwiązania strategiczne w zakresie zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność rybacką
  14. Identyfikuje i opisuje przyczyny degradacji wód powierzchniowych oraz objaśnia wpływ różnych systemów chowu i hodowli organizmów wodnych na jakość środowiska przyrodniczego
  15. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów i technologii oczyszczania ścieków poprodukcyjnych oraz wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w działalności rybackiej
  16. Zna zróżnicowanie i właściwości mikroorganizmów występujących w hodowli organizmów wodnych, ma wiedzę dotyczącą ich wykorzystania do oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów
  17. Zna procesy związane z rozwojem ontogenetycznym organizmów wodnych.
  18. Ma pogłębioną wiedzę odnośnie populacji organizmów w ekosystemach wodnych oraz zna sposoby gospodarowania nimi w warunkach naturalnych i hodowlanych
  19. Posiada wiedzę faktograficzną pozwalającą na proponowanie rozwiązań i przygotowywanie charakterystyk z wykorzystaniem geoinformacji oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów przy pomocy technik i technologii SIP
  20. Potrafi dobrać odpowiednie metody i systemy chowu oraz hodowli organizmów wodnych sprzyjające kształtowaniu środowiska przyrodniczego
  21. Ma wiedzę na temat funkcjonowania i zasad urządzania obiektów rekreacyjnych i hobbystycznych związanych ze środowiskiem wodnym, służących poprawie jakości życia człowieka
  22. Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych metod oceny bioróżnorodności gatunkowej ekosystemów wodnych
  23. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących działalność rybacką
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Korzysta z dostępnych źródeł i form informacji, w języku polskim i obcym języku nowożytnym, z zachowaniem praw własności intelektualnej w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania
  2. Prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu; potrafi prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję umożliwiającą wypracowanie wspólnego stanowiska
  3. Posługuje się poszerzoną terminologią i nomenklaturą stosowaną w dyscyplinie rybactwo i naukach pokrewnych
  4. Korzysta umiejętnie z odpowiednich technik i programów komputerowych w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników
  5. Samodzielnie planuje przebieg doświadczenia z zakresu rybactwa i dziedzin pokrewnych, stosuje właściwe testy i procedury statystyczne do analizy i interpretacji uzyskanych rezultatów
  6. Przeprowadza pogłębioną analizę możliwości produkcyjnych środowiska z uwzględnieniem optymalnych technik, technologii oraz dobrostanu ryb w chowie i hodowli
  7. Planuje działalność przedsiębiorstwa rybackie go uwzględniając istniejące narzędzia informatyczne, aktualną sytuację makroekonomiczną, polityczną i normy prawne odnoszące się do działalności rybackiej, układa biznesplan i strategię marketingową
  8. Potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości indywidualnej w rybactwie i innych formach działalności mające na celu poprawę jakości życia człowieka
  9. Analizuje i ocenia korzyści oraz zagrożenia płynące z podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów w działalności rybackiej; potrafi je analizować i podejmować zrównoważone decyzje
  10. Umiejętnie przygotowuje raporty, wnioski, sprawozdania, pracę magisterską i inne dokumenty w zakresie rybactwa i nauk pokrewnych w formie pisemnej w języku polskim i obcym nowożytnym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  11. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  12. Analizuje wybrane zagrożenia biologiczne i abiotyczne w działalności rybackiej, wdraża działania profilaktyczne i ochronne, stosuje zasady współpracy ze służbami inspekcji weterynaryjnej
  13. Planuje chów i hodowlę organizmów wodnych z zastosowaniem optymalnych technik i technologii; analizuje i rozwiązuje problemy zrównoważonej gospodarki rybackiej z uwzględnieniem różnych form ochrony środowiska
  14. Przeprowadza pogłębioną analizę składu pokarmu i zapotrzebowania pokarmowego ryb i organizmów wodnych, rozwiązuje standardowe problemy dotyczące ich żywienia
  15. Wskazuje i ocenia problemy natury inżynierskiej w działalności rybackiej; posiada praktyczną umiejętność ich skutecznych rozwiązań
  16. Stosuje zasady zawarte w kodeksie dobrych praktyk rybackich
  17. Posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu rybactwa i nauk pokrewnych
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Rozumie potrzebę i aktywnie dąży do ciągłego pogłębiania wiedzy
  2. Jest w stanie pracować zespołowo, pełniąc różne funkcje w zakresie wykonywania, wyznaczania i kontroli zadań w działalności rybackiej
  3. Potrafi obiektywnie i merytorycznie wskazywać i wartościować priorytety umożliwiające realizację określonych cel ów i zadań wynikających z działalności rybackiej
  4. Dostrzega oraz trafnie diagnozuje dylematy współczesnego rybactwa oraz wykazuje kreatywność w dążeniu do racjonalnego i prawidłowego ich rozwiązania
  5. Rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z rybactwem i akwakulturą oraz ich wpływem na środowisko i dobrostan ryb
  6. Ma świadomość zagrożeń i/lub potencjalnie negatywnych skutków chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych dla środowiska naturalnego, jak również zna działania ograniczające ryzyko wynikające z działalności rybackiej
  7. Docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa
  8. Jest otwarty na wszelkie inicjatywy i innowacje technologiczne podnoszące efektywność i opłacalność (rentowność) produkcji rybackiej
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni (160 h).
  Celem praktyk na drugim stopniu kształcenia na kierunku Rybactwo jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych zdobytych w wybranym zakresie rybactwa, dotyczących: gospodarki rybackiej na wodach otwartych (gospodarstwa jeziorowe, przymorskie), akwakultury ryb zimnolubnych (gospodarstwa pstrągowe), ciepłolubnych (stawy ziemne - karpiowe), tropikalnych (gospodarstwa prowadzące wychów ryb towarowych w obiegach zamkniętych), wylęgarnictwa i larwikultury (ośrodki zarybieniowe) oraz akwarystyki (specjalistyczne hodowle akwarystyczne).
  Praktyki są obligatoryjne i odbywają się zgodnie z planem studiów po 1 semestrze.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest wysokiej klasy fachowcem w zakresie akwakultury i akwarystyki, który potrafi prowadzić działalność produkcyjną, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, przepisów prawnych w zakresie rybactwa i ochrony środowiska. Absolwent jest w stanie zaplanować, nadzorować i zrealizować produkcję rybacką w warunkach kontrolowanych, jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w specjalistycznych gospodarstwach na wszystkich etapach produkcji. Absolwent znajduje zatrudnienie, jako ichtiolog w gospodarstwach produkcyjnych stawowych, ośrodkach zarybieniowych oraz Polskim Związku Wędkarskim, ale także jako inspektor nadzoru rybackiego w jednostkach administracji państwowej i samorządowej; instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków z UE oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Może prowadzić specjalistyczne hodowle ryb egzotycznych i akwaryjnych, prowadzić handel detaliczny i hurtowy rybami ozdobnymi.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
II - Podstawowe
Doświadczalnictwo i statystyka w badaniach ichtiologicznych
3
III - Kierunkowe
Bioasekuracja w hodowli organizmów wodnych
2
Ichtiologia stosowana
2
Zarys akwakultury ryb
2
Zarządzanie i planowanie w rybactwie
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Akwakultura zwierząt bezkręgowych
2
Akwarystyka słodkowodna
2
Choroby bezkręgowców wodnych
2
Hodowla ryb w sadzach oświetlonych
2
Specjalistyczna praktyka produkcyjna
6
SUMA
31,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Marketing i technologia informacyjna
3
Polityka UE w rybactwie i ochronie środowiska
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Akwakultura ryb ciepłolubnych i tropikalnych
2,5
Akwakultura ryb morskich
2,5
Akwakultura ryb zimnolubnych
2,5
Akwarystyka morska
2
Larwikultura
2
Moduł techniczno-inżynierski
6
Seminaria dyplomowe 1
2
Wpływ akwakultury na środowisko
2
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł językowy
2
Moduł ochrony środowiska
4
Moduł rekreacyjno-hobbystyczny
2
Praca magisterska
20
Seminaria dyplomowe 2
2
SUMA
30,0