Ecology

Ecology

2020L

Kod przedmiotu1806S1-ECOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, botanika, zoologia
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńOcena zagęszczenia populacji organizmów roślinnych i zwierzęcych. Struktura biocenozy. Wskaźnik różnorodności gatunkowej, dominacji, frekwencji. Wskaźnik podobieństwa faunistycznego. Łańcuchy i poziomy troficzne w ekosystemach wodnych. Prezentacje studentów na tematy z zakresu ekologii.
Opis wykładówEkologia jako nauka podstawowa i stosowana. Populacja i metapopulacja. Właściwości i demografia populacji. Związki troficzne i paratroficzne w biocenozie. Interakcje, rodzaje oddziaływań. Bioróżnorodność: kategorie, przyczyny powstawania gradientów różnorodności, wskaźniki różnorodności gatunkowej. Obieg materii i przepływ energii przez ekosystemy. Cykle biogeochemiczne. Produktywność i klasyfikacja ekosystemów. Homeostaza ekosystemów, sukcesja ekologiczna. Zmiany i degradacja ekosystemów. Monitoring ekologiczny. Pisemne zaliczenie treści wykładów.
Cel kształceniaOpanowanie wiedzy na temat zależności pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem oraz struktury i funkcjonowania biocenoz, ekosystemów. Omówienie wpływu człowieka na procesy i zjawiska ekologiczne.
Literatura podstawowa1) Banaszak J., Wiśniewski H., "Podstawy ekologii." , t. -, wyd. Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy., 1999, s. - 2) Begon M., Harper J.L., Townsend C.R., "Ekologia populacji"., t. -, wyd. PWN Warszawa., 1999, s. - 3) Krebs Ch.J., "Ekologia"., t. -, wyd. PWN Warszawa., 1996, s. - 4) Weiner J., "Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej"., t. -, wyd. PWN Warszawa., 1999, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi