Fish anatomy and embryology

Fish anatomy and embryology

2019L

Kod przedmiotu1806S1-FAE
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępnePodstawowy zakres wiedzy obejmujący przedmioty biologiczne i przyrodnicze ze szkoły średniej.
Opis ćwiczeńMorfologia rozwoju zarodkowego i larwalnego ryb kostnoszkieletowych. Budowa szkieletu osiowego, trzewioczaszki i mózgoczaszki ryb. Histologia ogólna – budowa i zróżnicowanie tkanki nabłonkowej, tkanki łącznej właściwej, oporowej i tkanki łącznej o cechach swoistych. Budowa tkanki mięśniowej i nerwowej. Budowa makro- i mikroskopowa układu pokarmowego oraz pęcherza pławnego ryb. Budowa i makro- i mikroskopowa układu krwionośnego i oddechowego ryb. Makro- i mikroskopowa struktura układu nerwowego, narządów zmysłów oraz układu moczowo-płciowego ryb. Budowa układu mięśniowego i skóry ryb.
Opis wykładówPreembriogeneza i embriogeneza. Budowa i powstawanie szkieletu ryb. Podział, budowa, pochodzenie i funkcje tkanek: nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej. Pochodzenie, rozwój i budowa układów: pokarmowego, oddechowego, wydalniczego, płciowego, limfatycznego i krwionośnego. Krążenie krwi. Powstawanie i budowa ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Układ nerwowy autonomiczny. Narządy zmysłów – budowa i powstawanie. Gruczoły dokrewne ryb – pochodzenie i budowa.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju ontogenetycznego oraz budową makro- i mikroskopową ryb w kontekście wykształcenia umiejętności stosowania wiedzy anatomicznej i embriologicznej w ichtiologii oraz praktyce rybackiej, zwłaszcza rozrodzie i wylęgarnictwie, chowie i hodowli oraz przetwórstwie ryb.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Gilbert S.F. , wyd. Sinauer Associates, Developmental Biology, 2000r., tom 2) Ostander G.K., wyd. Academic Press, The laboratory fish, 2000r., tom 3) Harder W., wyd. E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhandlung, Anatomy of fishes, 1975r., tom
UwagiOptymalna liczba studentów w grupie ćwiczeniowej – 12-16 osób.