Fish physiology

Fish physiology

2020Z

Kod przedmiotu1806S1-FPH
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia i embriologia ryb
Wymagania wstępnePodstawowy zakres wiedzy dotyczący budowy makro- i mikroskopowej ryb.
Opis ćwiczeńFizjologia układu nerwowego. Bioprądy. Narządy zmysłów u ryb. Fizjologia mięśni szkieletowych. Czynności serca u ryb. Elektrokardiogram. Układ krwionośny i krwiotwórczy. Trawienie i fizjologia mięśni gładkich. Przemiana materii i energii. Oddychanie ryb. Działanie prądu elektrycznego na ryby. Pływanie ryb - zarys bioenergetyki ruchu. Elektrorecepcja i elektrogeneza u ryb. Osmoregulacja u ryb wędrownych. Wpływ czynników środowiskowych na procesy fizjologiczne u ryb.
Opis wykładówPobudzanie, hamowanie i przetwarzanie informacji. Bodźce czuciowe. Transmisja i porządkowanie informacji czuciowych. Fizjologia mięśni; pływanie jako sposób lokomocji. Funkcje krwi. Transport gazów we krwi. Hemodynamika krwi i czynności serca. Układy buforujące we krwi. Hemostaza. Odporność (swoista i nieswoista), reakcje immunologiczne. Fizyczne ośrodki oddechowe. Oddychanie ryb. Pobieranie i trawienie pokarmu. Magazynowanie energii. Metabolizm. Wydalanie. Regulacja osmotyczna. Układy wewnątrzwydzielnicze u ryb. Stres – przyczyny i mechanizm reakcji.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania układów i narządów ryb w warunkach w kontekście wykształcenia umiejętności stosowania wiedzy fizjologicznej w ichtiologii oraz praktyce rybackiej, zwłaszcza chowie i hodowli oraz rybołówstwie a także kreowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i dobrostanu ryb.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) David H.E., Claiborne J.B., wyd. Hardback CRC Press, The Physiology of Fishes, 2005r., tom 2) Meseguer G.Z.J., Garcia-Ayala A., Kapoor B.G., wyd. Science Publishers, Fish Defenses. Immunology, 2008r., tom 3) Baldisserotto B., Mancera Romero J.M. , Kapoor B.G., wyd. Science Publishers, Fish Osmoregulation, 2007r., tom 4) Smith L.S., wyd. T.F.H. Publication, Inc., Introduction to Fish Physiology, 1982r., tom
UwagiOptymalna liczba studentów na ćwiczeniach – 12-16 osób.