Fish reproduction

Fish reproduction

2020L

Kod przedmiotu1806S1-FRE
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia i embriologia ryb
Wymagania wstępnePodstawowy zakres wiedzy dotyczący biologii i budowy anatomicznej ryb
Opis ćwiczeńAnatomiczne i cytologiczne różnicowanie się gonad ryb. Roczny cykl rozwoju jąder i jajników ryb kostnoszkieletowych – przegląd preparatów histologicznych. Ekologiczne grupy rozrodcze ryb. Przyżyciowe określanie stopnia dojrzałości samic w okresie przedtarłowym. Ocena jakości nasienia (m.in. ruchliwości, żywotności, koncentracji) z zastosowaniem metod obiektywnych i subiektywnych; ocena parametrów ruchu (system CASA). Krótko- i długoterminowe przechowywanie nasienia ryb; wpływ przechowywania na jakość produktów płciowych – optymalizacja metod. Manipulacje płcią ryb – modelowanie technologii otrzymywania jednopłciowych stad ryb z zastosowaniem inżynierii genomowej. Biotechniki rozrodu -optymalizacja stosowanych technologii. Projektowanie i optymalizacja kampanii tarłowej z uwzględnieniem dobrostanu ryb. Przegląd technologii rozrodu wybranych gatunków ryb (prezentacje i dyskusje).
Opis wykładówPłeć ryb. Determinacja i dyferencjacja płci. Przebieg oogenezy i spermatogenezy u ryb. Morfologia i biologia komórek rozrodczych. Płodność ryb. Cykle jajnikowe ryb (jajniki synchroniczne, grupowo synchroniczne i asynchroniczne). Cykle rozwoju jąder. Endokrynologia dojrzewania płciowego i rozrodu. Zachowania rozrodcze ryb i ich regulacja. Feromony. Dymorfizm płciowy. Wpływ czynników środowiska na rozwój i funkcjonowanie układu rozrodczego oraz rozród ryb; stres a rozród. Biotechniki rozrodu ryb: metody tarła, pozyskiwanie i przygotowanie tarlaków do rozrodu, ocena jakości gamet i stopnia dojrzałości płciowej tarlaków, anestetyki w rybactwie, sterowanie dojrzewaniem płciowym i rozrodem na poziomie mózgu, przysadki mózgowej i gonad (przegląd metod, technik i preparatów). Krótko- i długoterminowe przechowywanie gamet: cele, metody, techniki; kriobanki. Znaczenie inżynierii genomowej w rybactwie, metody, techniki, potencjalne efekty i sposoby ich weryfikacji. Transgeneza.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi i technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem technologii innowacyjnych pozwalającymi na rozumienie oraz rozwiązywanie problemów występujących w rybactwie w zakresie rozrodu ryb. Pozyskanie przez studentów umiejętności z zakresu technologii rozrodu ryb niezbędnych w wykonywaniu zawodu ichtiologa oraz kreowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i dobrostanu ryb oraz odpowiedzialności społecznej i zawodowej za środowisko i zdrowie człowieka.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Devlin R., Nagahama Y., wyd. Aquaculture, Sex determination and sex differentiation in fish: an overview of genetic, physiological, and environmental influence, 2002r., tom 2008, 191-364s. 2) Rocha Maria J., Augustine Arukwe, B.G. Kapoor , wyd. Science Publishers, Fish Reproduction, 2008r., tom 3) Nagabhushanam R., A.D. Diwan, B.J. Zahurnec and R. Sarojini , wyd. Science Publishers, Biotechnology of Aquatic Animals, 2004r., tom
UwagiOptymalna liczba studentów na ćwiczeniach – 12-16 osób