Recreational utilization of water bodies

Recreational utilization of water bodies

2021L

Kod przedmiotu1806S1-RUW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu ekologii, limnologii, biologii wód, hydrotechniki rybackiej, rybactwa jeziorowego i rzecznego
Opis ćwiczeńWartość rekreacyjna zbiorników wodnych, formy rekreacji wodnej. Wędkarstwo jako forma rekreacji wodnej. Polski Związek Wędkarski – historia, struktura oraz jego rola w rybackim i rekreacyjnym zagospodarowaniu wód. Turystyka wędkarska. Wpływ wędkarstwa na środowisko wodne i ichtiofaunę. Żeglarstwo – organizacja turystyki żeglarskiej w Polsce, wpływ na środowisko i rybackie zagospodarowanie wód. Turystyczne szlaki wodne w Polsce. Charakterystyka walorów turystyczno – rekreacyjnych środowiska naturalnego regionów pojeziernych Polski. Turystyka wodna w Polsce – możliwości rozwoju. Obserwacje i pomiary terenowe na potrzeby wykonania projektu zagospodarowania strefy brzegowej jeziora. Wykonanie projektu rekreacyjnego zagospodarowania jeziora.
Opis wykładówRekreacja i turystyka – podstawowe pojęcia, wybrane metody badawcze, związki z innymi dziedzinami wiedzy. Wody powierzchniowe Polski i ich walory turystyczne. Podstawy oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb rekreacji i turystyki. Charakterystyka środowiska przyrodniczego przywodnych terenów rekreacyjnych. Ocena wartości rekreacyjnej jezior. Pojemność turystyczna akwenów i szlaków wodnych. Zachowania turystyczno-rekreacyjne w środowisku przyrodniczym. Bioklimat rekreacyjny i jego modyfikatory. Rekreacyjne zagospodarowanie sztucznych zbiorników wodnych o charakterze nizinnym. Ocena przydatności turystycznej i rekreacyjnej sztucznych zbiorników wodnych metodą wskaźnikową. Wpływ rekreacji i turystyki wodnej oraz przywodnej na środowisko przyrodnicze.
Cel kształceniaDostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rekreacyjnego zagospodarowania i użytkowania wód. Uwrażliwienie na zagadnienia związane z wpływem użytkowania wód do celów rekreacyjnych na środowisko przyrodnicze oraz modelowanie gospodarki rybackiej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Mastyński J. (red.), wyd. wyd. Mat. Konf. Poznań-Malta 25.10.1996, Zbiornik Malta w Poznaniu. Funkcja sportowo-rekreacyjna a rybactwo, 1996r., tom 2) Skrzypczak A., wyd. Folia Turistica, Ocena przydatności rekreacyjnej naturalnych zbiorników wodnych dla wędkarstwa, 2005r., tom 16, 115-129s. 3) Sroczyński W. (red.), wyd. wyd. IGSM i EPAN, Kraków, Studium form i mechanizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo – wschodniej Polski, 2006r., tom
Uwagibrak