Water biology

Water biology

2019L

Kod przedmiotu1806S1-WAB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie sprecyzowano
Wymagania wstępnenie sprecyzowano
Opis ćwiczeńBiocenozy fitoplanktonu. Zjawisko zakwitów wody. Przegląd wybranych taksonów sinic i glonów fitoplanktonowych tworzących zakwity wody. Sukcesja sezonowa fitoplanktonu. Przegląd wybranych taksonów hydrofitów z uwzględnieniem różnych form życiowych roślin wodnych. Przegląd wybranych taksonów amfifitów oraz helofitów z uwzględnieniem strefowego układu roślinności wodnej. Typy florystyczne jezior. Zooplankton jeziora, stawu i rzeki – przegląd wybranych taksonów. Zoobentos litoralu i profundalu jeziornego. Makrobezkregowce denne rzeki. Ocena różnorodności taksonomicznej cenoz wodnych. Poziomy troficzne oraz gildie pokarmowe w wybranych ekosystemach.
Opis wykładówPrzystosowania organizmów do życia w różnych biotopach wodnych; adaptacje do warunków ekstremalnych. Zasoby w zbiornikach wodnych; łańcuchy troficzne. Strategie pokarmowe. Formacje ekologiczne zasiedlające toń wodną. Formacje ekologiczne zasiedlające podłoża różnego typu. Biomanipulacja. Charakterystyka ekosystemów lotycznych. Charakterystyka ekosystemów lenitycznych. Zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego. Ekosystemy morskie. Organizmy inwazyjne w ekosystemach wodnych. Antropopresja na ekosystemy wodne.
Cel kształceniaPoznanie praw rządzących życiem i produktywnością hydrobiontów. Praktyczne zaznajomienie studentów z podstawowymi zespołami organizmów wodnych strefy umiarkowanej. Umiejętność rozpoznawania głównych rodzajów i gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi