Biotechnologia - studia pierwszego stopnia - licencjat stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka), - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 3 lata (6 semestrów, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2322 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk zawodowych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  • rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne oraz zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie;
  • rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie;
  • ma wiedzę z zakresu chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych i procesów biotechnologicznych;
  • umie wyznaczać wybrane wielkości fizykochemiczne;
  • posiada wiedzę z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii;
  • potrafi definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do organizmów żywych;
  • zna biochemiczne, molekularne, komórkowe i organizmalne podstawy funkcjonowania istot żywych;
  • zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii;
  • zna technologie służące do otrzymywania bioproduktów;
  • opisuje i rozumie zasady metod biologii i diagnostyki molekularnej;
  • w szerokim zakresie rozumie techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii;
  • zna podstawowe techniki projektowania bioprocesów i bioproduktów;
  • zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w biotechnologii;
  • zna techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego;
  • zna mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym;
  • zna techniki sterowania metabolizmem komórkowym i różnych organizmów;
  • zna ekonomiczne i organizacyjne aspekty;
  • rozumie specyfikę eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz specyfikę prowadzenia podstawowych procesów biotechnologicznych;
  • ma podstawową wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii, ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie procesów biotechnologicznych;
  • ma podstawową wiedzę służącą opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych;
  • ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii;
  • rozumie podstawy ekologicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań biotechnologii;
  • rozumie etyczne i społeczne uwarunkowania biotechnologii;
  • zna podstawowe treści w zakresie metodologii pracy doświadczalnej, formułuje hipotezy wyjściowe, planuje eksperymenty, optymalizacje techniki doświadczalne, opracowuje i weryfikuje dane doświadczalne;
  • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;
  • zna narzędzia informatyczne umożliwiające przygotowanie danych do publikacji;
  • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  • posiada wiedzę o funkcjonowaniu firm biotechnologicznych we współczesnych warunkach prawno-ekonomicznych;
  • potrafi czytać ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku angielskim.
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  • ma umiejętność korzystania z metod instrumentalnych w ustalaniu budowy i zachowania się związków organicznych potrafi wykonywać prace z użyciem materiału biologicznego;
  • stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych i podstawowe metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych;
  • przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;
  • umie wykonywać podstawowe analizy biotechnologiczne z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego;
  • wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  • potrafi korzystać z informacji naukowych, bibliotecznych i internetowych oraz podstawowych programów bioinformatycznych;
  • rozumie i potrafi poprawnie stosować procedury ochrony własności intelektualnej;
  • wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji;
  • wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne;
  • uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany;
  • umie przygotować wystąpienie ustne z publiczną prezentacją oraz posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu biotechnologii;
  • ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • czyta ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku angielskim;
  • umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu biotechnologii.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  • jest świadom potrzeby kształcenia ustawicznego w zakresie nauk przyrodniczych i biotechnologii;
  • ma świadomość konieczności samokształcenia i rozwoju osobistego
  • systematycznie aktualizuje swoją wiedzę biotechnologiczną i ma świadomość jej praktycznego zastosowania;
  • rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym
  • planuje własną karierę zawodową lub naukową;
  • potrafi pracować w zespole;
  • prawidłowo identyfikuje priorytety i określa priorytety realizowanych zadań i przedsięwzięć;
  • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biotechnologicznych i zagrożeń w miejscu pracy (BHP);
  • wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w otaczającym środowisku.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku biotechnologia jest możliwie wszechstronne zapoznanie się studenta z funkcjonowaniem wybranej firmy biotechnologicznej, laboratorium biotechnologicznego, badawczego lub diagnostycznego lub pokrewnych. Podczas odbywania praktyki student poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Student musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy firmy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki. Podczas realizacji praktyk student zdobywa doświadczenia, które zwiększają jego wiedzę praktyczną i umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do roślin, zwierząt i człowieka. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. Potrafi stosować metody biologii i diagnostyki molekularnej. W szerokim zakresie rozumie i potrafi wykorzystywać techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny. Może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
35
Matematyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka z elementami histologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
25
Genetyka ogólna
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Morfologia funkcjonalna roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Morfologia funkcjonalna zwierząt
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ochrona środowiska
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia fizyczna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
20
Chemia organiczna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Fizyka i biofizyka
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
45
45
Matematyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Biologia komórki
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Fakultet
1,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biochemia
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
45
45
Biologia molekularna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Fakultet
1,5
Fizjologia człowieka i zwierząt
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Fizjologia roślin
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mikrobiologia ogólna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Enzymologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
25
Fakultet
4
Fizjologia człowieka i zwierząt
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Inżynieria bioprocesowa
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
45
45
Mikrobiologia przemysłowa
4,5
Podstawy bioinformatyki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Podstawy mykologii
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
10
Surowce i materiały w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biotechnologia w ochronie środowiska
2
Immunologia
4
Inżynieria genetyczna
7
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
3
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium licencjackie
2
Technologia biopreparatów
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Technologia fermentacji
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych
1
Hodowle komórek i tkanek in vitro
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
25
5
Manipulacje genetyczne in silico
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
25
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Przedsiębiorczość
1
Seminarium licencjackie
2
SUMA
30,0