Biotechnologia - studia pierwszego stopnia - licencjat stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu biologii eksperymentalnej oraz biologicznych i technologicznych aspektów biotechnologii. Potrafi definiować i charakteryzować procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do roślin, zwierząt i człowieka. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii. Potrafi stosować metody biologii i diagnostyki molekularnej. W szerokim zakresie rozumie i potrafi wykorzystywać techniczne i technologiczne aspekty biotechnologii. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Jest przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny. Może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
35
Matematyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka z elementami histologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
25
Genetyka ogólna
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Morfologia funkcjonalna roślin
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Morfologia funkcjonalna zwierząt
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ochrona środowiska
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia fizyczna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
20
Chemia organiczna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Fizyka i biofizyka
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
45
45
Matematyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Biologia komórki
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Fakultet
1,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biochemia
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
45
45
Biologia molekularna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Fakultet
1,5
Fizjologia człowieka i zwierząt
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Fizjologia roślin
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mikrobiologia ogólna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Enzymologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
25
Fakultet
4
Fizjologia człowieka i zwierząt
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Inżynieria bioprocesowa
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
45
45
Mikrobiologia przemysłowa
4,5
Podstawy bioinformatyki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Podstawy mykologii
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
10
Surowce i materiały w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biotechnologia w ochronie środowiska
2
Immunologia
4
Inżynieria genetyczna
7
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
3
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium licencjackie
2
Technologia biopreparatów
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Technologia fermentacji
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych
1
Hodowle komórek i tkanek in vitro
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
25
5
Manipulacje genetyczne in silico
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
25
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Przedsiębiorczość
1
Seminarium licencjackie
2
SUMA
30,0