Przedsiębiorczość

Enterprise

2020L

Kod przedmiotu1207S2-3miPRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Casson M., Entrepreneurship Theory, Networks, History, Edward Elgar, Cheltenham, UK -Northampton, 2010, s. 400 2) Hougaard S., The business idea. The Early Stages of Entrepreneurship, Springer, 2005, s. 228
Literatura uzupełniająca
Uwagi