Biotechnologia w produkcji żywności i pasz

Biotechnology in Food and Feed

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miBTPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy procesów fermentacyjnych, Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii, Produkcja biopreparatów
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności z zakresu objętego programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńModyfikacja składników żywności. Ocena możliwości zastosowania immobilizowanych enzymów i drobnoustrojów w produkcji żywności i pasz. Izolacja i analiza plazmidowego i genomowego DNA z drobnoustrojów
Opis wykładówCharakterystyka metod biotechnologicznych stosowanych w produkcji żywności i pasz. Aspekty prawne i bezpieczeństwo stosowania metod biotechnologicznych w produkcji żywności i pasz. Modyfikacje składników żywności i pasz. Roślinne kultury in vitro. Hodowle tkankowe. Doskonalenie drobnoustrojów na potrzeby produkcji żywności i pasz. Probiotyki, prebiotyki synbiotyki. Składniki biologicznie aktywne żywności i pasz. Nadprodukcja metabolitów przydatnych w produkcji żywności i pasz.
Cel kształceniaPrzekazywanie wiedzy dotyczącej metod oraz praktycznych zastosowań biotechnologii w produkcji żywności i pasz.
Literatura podstawowa1) Red. Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT Warszawa, 2012 2) red. Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności, WNT Warszawa, 2012 3) Bednarski W., A. Babuchowski, L. Jędrychowski, J. Kowalewska, J. Leman, A. Reps, Biotechnologia żywności, ART Olsztyn, 1993 4) Ledakowicz S., Inżynieria biochemiczna, WNT Warszawa, 2011 5) Ratledge C., Kristiansen B. (tłumaczenie na język polski), Podstawy biotechnologii, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
UwagiĆwiczenia realizowane w grupach max. 16-osobowych w systemie blokowym