Produkcja biopreparatów

Biopreparations Production

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miPBP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologie fermentacji i biopreparatów
Wymagania wstępneumiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym
Opis ćwiczeńBiosynteza, wydzielanie i charakterystyka lipidów pochodzenia mikrobiologicznego. Mikrobiologiczna synteza witamin i związków smakowo-zapachowych. Synteza związków powierzchniowo-aktywnych przez bakterie fermentacji mlekowej.
Opis wykładówBiosynteza, wydzielanie i charakterystyka wybranych właściwości bioaktywnych związków syntezowanych przez drobnoustroje z uwzględnieniem rozwiązań technicznych procesu. Produkcja biomasy mikroorganizmów. Produkcja WNKT, aminokwasów, witamin i polisacharydów przez mikroorganizmy.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt.: biosyntezy, wydzielania i znaczenia wybranych biopreparatów w przemyśle rolno-spożywczym i farmaceutyce; zmian metabolizmu i fizjologii mikroorganizmów podczas syntezy związków biologicznie aktywnych; rozwiązań technicznych i technologicznych typowych w otrzymywaniu bioproduktów. Nabycie podstawowych umiejętności obsługi urządzeń do wydzielania i charakterystyki biopreparatów. Rozwijanie umiejętności interpretacji wyników doświadczeń oraz organizacji pracy na stanowisku badawczym. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Bednarski W., Fiedurek J.,, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT Warszawa, 2007 2) Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna, PWN Warszawa, 2008 3) Ratledge C., Kristiansen B.,, Podstawy biotechnologii, PWN Warszawa, 2011 4) Bednarski W., Reps A.,, Biotechnologia żyuwności, WNT, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 12-16 osbób