Biotechnologia przemysłowa - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 1,5 roku (3 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny: nauki biologiczne (100%). Student uzyskuje 90 punktów ECTS, w ramach których odbywa co najmniej 50% godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk.
  Kwalifikacje absolwenta
  Absolwent drugiego stopnia studiów kierunku Biotechnologia uzyskuje tytuł magistra inżyniera. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów zachodzących w przyrodzie. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Używa narzędzi statystycznych. Zna i rozumie ekologiczne, prawne i etyczne aspekty biotechnologii. Zna i rozumie aspekty ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Ma pogłębioną wiedzę bioinformatyczną i umiejętność jej stosowania w biotechnologii. Potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności, korzystać z różnego typu danych, interpretować je i w komunikatywny sposób przedstawić zdobytą wiedzę. Ma świadomość potrzeby samokształcenia się. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Ma umiejętności, wiedzę i kompetencje do zatrudnienia na stanowisku o profilu inżynieryjnym.
  Absolwent zakresu kształcenia Biotechnologia przemysłowa ma wiedzę z zakresu mikrobiologii molekularnej i środowiskowej, mykologii, higieny żywności, technologii biopreparatów, technologii przemysłów fermentacyjnych, technologii bioprocesów mikrobiologicznych, selekcji i ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów oraz nanobiotechnologii. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Zna możliwości modyfikacji procesów przemysłowych. Stosuje procedury doskonalenia składu chemicznego i cech technologicznych żywności. Zna najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii przemysłowej. Jest przygotowany do pracy w gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne w produkcji żywności. Umie zorganizować badania i współpracować w zespole. Może być zatrudniony w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontroli żywności, zakładach związanych z produkcją żywności, firmach biotechnologicznych i placówkach naukowo-badawczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się
  W kategorii wiedzy, absolwent:
  1. ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu biologii pozwalającą na opis i wyjaśnienie złożonych procesów biotechnologicznych;
  2. zna rozwiązania technologiczne wykorzystujące systemy biologiczne, żywe organizmy oraz ich pochodne do wytworzenia i modyfikowania produktów lub procesów;
  3. ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii, modelowaniu i bioinformatyce;
  4. zna i rozumie etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych;
  5. zna złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne;
  6. ma wiedzę służącą opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych;
  7. stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biotechnologicznych;
  8. ma wiedzę o złożoności powiązań w ekosystemach;
  9. ocenia korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji oraz uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska;
  10. rozumie środowiskowe, ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania biotechnologii;
  11. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  12. zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii;
  13. zna i rozumie systemy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle biotechnologicznym i obszarach pokrewnych;
  14. zna ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii;
  15. zna metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii;
  16. rozumie specyfikę prowadzenia procesów i eksperymentów biotechnologicznych w skali laboratoryjnej i przemysłowej;
  17. zna metodologię pracy doświadczalnej uwzględniającą specyfikę biotechnologii;
  18. zna narzędzia informatyczne umożliwiające przygotowanie danych do publikacji.
  W kategorii umiejętności, absolwent:
  1. stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w biotechnologii;
  2. umie zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, uzyskaniu nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych;
  3. umie wykorzystać posiadaną wiedzę do projektowania i prowadzenie procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach;
  4. ocenia korzyści i ryzyko wykorzystywania biotechnologii;
  5. potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej;
  6. wykonuje projekt dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii;
  7. potrafi zaprojektować obiekt, system lub proces i prowadzi prace badawcze w zakresie biotechnologii, zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski;
  8. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł informatycznych;
  9. umie stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym;
  10. umie przygotować wystąpienie ustne z prezentacją materiałów naukowych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej ;
  11. wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych;
  12. planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  13. biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu biotechnologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty w języku angielskim;
  14. samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową;
  15. ma umiejętności językowe w zakresie biotechnologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  W kategorii kompetencji społecznych, absolwent:
  1. rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w formie formalnego i nieformalnego kształcenia ustawicznego;
  2. potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
  3. wykazuje gotowość współdziałania i pracy w grupie przyjmując różne role i odpowiednio określa priorytety realizowanych zadań i projektów ;
  4. postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej;
  5. systematycznie aktualizuje wiedzę biotechnologiczną i zna jej praktyczne zastosowania;
  6. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  7. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biotechnologicznych i zagrożeń w miejscu pracy (BHP);
  8. wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w otaczającym środowisku.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po pierwszym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyk jest uzyskanie pogłębionej wiedzy praktycznej oraz nabycie umiejętności w zakresie metodyki badań realizowanych w terenie i laboratoriach. Podczas praktyki student: poznaje zasady metodologii pracy doświadczalnej i poszerza wiedzę praktyczną dotyczącą najważniejszych problemów biotechnologii. Korzysta z wiedzy specjalistów i praktyków, nabiera biegłości w posługiwaniu się biotechnologicznym językiem naukowym. Odbycie praktyki daje studentowi możliwość zapoznania się z zasadami pracy zawodowej. Student uczy się jak zaplanować swoją karierę zawodową lub naukową.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
1
Bioinformatyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Przedmioty kierunkowe
0
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Mykologia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Podstawy procesów fermentacyjnych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
40
Produkcja biopreparatów
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
24,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych
1
ZAL-O
Wykład
20
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Przedmioty kierunkowe
4
Statystyka w biotechnologii
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biokataliza i biotransformacja
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
20
Bioprocesy w produkcji leków i kosmetyków
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Bioremediacja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Biotechnologia w produkcji żywności i pasz
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Wprowadzenie do nanobiotechnologii
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
Regulacje prawne w biotechnologii
0,5
ZAL-O
Wykład
10
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biorafinerie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
10
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
75
Projektowanie zakładów biotechnologicznych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Przemysłowe procesy fermentacyjne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0