Przedmioty kierunkowe

Objects directional

2022Z

Kod przedmiotu07S2-3miKIER2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi