Metodologia pracy doświadczalnej

Methodology of Experimental Work

2021L

Kod przedmiotu07S2-3miMET
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawowe przedmioty biologiczne, statystyka matematyczna
Wymagania wstępneumiejętność pracy z komputerem i internetem, wiedza z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPrzygotowanie prezentacji z wybranych zagadnień dotyczących: 1) planowania i wykonywania eksperymentu - a) identyfikacja problemu i postawienie hipotezy; b) planowanie doświadczenia; c) wykonanie doświadczenia, analiza danych i wyciąganie wniosków; d) problemy etyczne w nauce; 2) pisania prac naukowych - a) podstawowe zasady pisania prac naukowych; b) tytuł, autorzy, streszczenie, wstęp, materiały i metody; c) wyniki, tabele, figury, fotografie, dyskusja, piśmiennictwo; d) naukowy styl wypowiedzi; przygotowanie prezentacji ustnej. Redakcja tekstu naukowego.
Opis wykładówElementy teorii poznania. Definicja, rodzaje wiedzy. Cechy wiedzy naukowej. Ogólny i teoretyczny charakter nauki. Zdania falsyfikowane i niefalsyfikowane. Drogi poznania. Sceptycyzm naukowy. Determinanty rozwoju wiedzy naukowej. Treść i i podział nauki. Elementy, cele, przedmiot i struktura nauki. Co powinno cechować dobrego naukowca? Wybitni uczeni. Uczony a społeczeństwo. Nauka a innowacje i biznes. Filozofia i metodologia nauki. Fakt, pojęcie, definicja, hipoteza, testowanie hipotezy. Model naukowy. Twierdzenia naukowe, prawa naukowe, aksjomaty, teorie naukowe, paradygmat. Rozumowanie. Wnioskowanie dedukcyjne, indukcyjne i redukcyjne i przez analogię. Dowodzenie, wyjaśnianie i sprawdzanie. Weryfikacja, konfirmacja, dyskonfirmacja, falsyfikacja. Metoda naukowa. Opis, obserwacja, eksperyment. Naiwny pogląd na metodę naukową i jego krytyka. Falsyfikacjonizm i krytyka falsyfikacjonizmu. Teoria rewolucji naukowych. Teoria programów badawczych. Metoda naukowa w naukach empirycznych.
Cel kształceniaPoznanie podstaw metodologii badań ze szczególnym uwzględnieniem nauk eksperymentalnych; zrozumienie pojęcia metody naukowej. Poznanie zasad pisania rozprawy naukowej z dziedziny nauk przyrodniczych.
Literatura podstawowa1) L..B. Christensen, Experimental methodology, t. 1, wyd. EPearson, Allyn and Bacon, 2007, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak