Przedsiębiorczość

Enterprise

2022L

Kod przedmiotu07S2-3miPRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Steinerowska-Streb I., Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017, s. 159 2) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015 3) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2013 4) Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi