Regulacje prawne w biotechnologii

Legislative Regulations for Biotechnology

2022L

Kod przedmiotu07S2-3miREGBT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) autorzy różni, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie, xxx, 2009 2) autorzy różni, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/18/WE z 2001 roku uchylająca Dyrektywę Rady 90/220/EWG w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych, xx, 2001 3) autorzy różni, Rozporządzenie (WE) Nr 1829/2003 – w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności, xx, xxx
Literatura uzupełniająca
Uwagi