Biorafinerie

Biorefinery

2022L

Kod przedmiotu07S2-miBF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceProcesy i operacje jednostkowe w biotechnologii, Podstawy procesów fermentacyjnych, Bioremediacja
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających, umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBiorafinerie. Biotechnologie pozyskiwania źródeł energii odnawialnej: technologie otrzymywania biogazu, bioetanolu i biologicznego oleju napędowego. Biotechnologie wytwarzania związków organicznych. Polimery wytwarzane przez drobnoustroje. Czyste technologie z zastosowaniem drobnoustrojów w procesach przemysłowych. Biotechnologie wykorzystania odpadów przemysłowych: biologiczny rozkład polisacharydów; biokonwersja materiałów ligninocelulozowych i skrobiowych. Waloryzacja odpadów i produktów ubocznych metodami biotechnologicznymi. Wprowadzenie do analizy cyklu życia (LCA) bioprocesów. Enzymatyczne metody wykorzystania odpadów i produktów ubocznych. Biotechnologie wykorzystania odpadów przemysłu drzewnego i papierniczego do otrzymywania drożdży paszowych, etanolu i SCP (Single Cell Protein). Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe. Technologie bezodpadowe.,ĆWICZENIA:Charakterystyka ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego. Ocena efektywności oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Ocena wpływu substancji uciążliwych i toksycznych na biologiczne oczyszczanie ścieków. Biotechnologiczne metody zagospodarowania wychmielin oraz młóta.
Cel kształceniaPrzekazywanie wiedzy dotyczącej biotechnologicznych metod zagospodarowania odpadów przemysłowych.
Literatura podstawowa1) Błaszczyk K, Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN Warszawa, 2007 2) Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN Warszawa, 2008 3) Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak