Bioremediacja

Bioremediation

2022Z

Kod przedmiotu07S2-miBIOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceProcesy i operacje jednostkowe w biotechnologii, Podstawy procesów fermentacyjnych, Produkcja biopreparatów
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających, umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBioremediacja – rola mikroorganizmów. Bioremediacja naturalna, inżynieryjna ex situ, in situ. Zachowanie i degradacja zanieczyszczeń ropopochodnych w glebie. Wykorzystanie flory glebowej do biodegradacji zanieczyszczeń w glebach i wodach gruntowych. Zastosowanie biopreparatów w bioremediacji gleb skażonych związkami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Bioremediacja z zastosowaniem enzymów i mikroorganizmów. Charakterystyka oddziaływań między komórką mikroorganizmu, a środowiskiem abiotycznym - hydrofobowość i hydrofilowość osłon komórkowych drobnoustrojów. Biotechnologiczne usuwanie ze środowiska zanieczyszczeń metalami – biosorpcja. Mikrobiologiczne ługowanie metali. Biodesulfuryzacja węgla kamiennego i ropy naftowej. Biodeodoryzacja emisji przemysłowych. ,ĆWICZENIA:Biosorpcja metali z zastosowaniem biomasy drobnoustrojów. Mikrobiologiczna synteza surfaktantów. Mikrobiologiczne usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby. Bioremediacja z zastosowaniem enzymów.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z problematyką obejmującą zagadnienia związane z eliminacją zanieczyszczeń środowiska z zastosowaniem metod biotechnologicznych.
Literatura podstawowa1) Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN Warszawa, 2003 2) Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT Warszawa, 2007 3) Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii, PWN Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagiznajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających, umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym