Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii

Unit Processes and Operations in Biotechnology

2021L

Kod przedmiotu07S2-miPOBT
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiochemia, biofizyka, mikrobiologia
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności z zakresu objętego programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy inżynierii bioreaktorów z uwzględnieniem procesów wymiany masy i energii. Mieszanie, napowietrzanie, niszczenie piany.. Procesy i operacje jednostkowe w produkcji biopreparatów w tym: namnażanie biomasy, wydzielanie zawiesin, dezintegracji komórek, frakcjonowanie i oczyszczanie metabolitów, procesy sorpcyjne, ekstrakcji, destylacji, precypitacji, krystalizacji. Homogenizacja i emulgacja. Techniki membranowe. Techniki chromatograficzne. Metody immobilizacji biopreparatów. Metody utrwalania i pakowania biopreparatów. Enkapsulacja. Suszenie biopreparatów. Procesy mikrobiologiczne i enzymatyczne. Kontrola procesów biotechnologicznych. Optymalizacja procesów biotechnologicznych.,ĆWICZENIA:Przygotowanie surowców i urządzeń do realizacji bioprocesów. Ocena warunków prowadzenia bioprocesów okresowych lub ciągłych. Warunki doboru dobór konstrukcji reaktorów. Metody hodowli glonów. Warunki stosowania enzymów. Charakterystyka budowy podstawowych urządzeń stosowanych w realizacji procesów biotechnologicznych. Charakterystyka procesów transportu masy oraz napowietrzania w bioreaktorach. Charakterystyka metod dezintegracji komórek oraz otrzymywania protoplastów. Dobór metody oraz parametrów wydzielania/oczyszczania bioproduktów. Dobór i zastosowanie technik membranowych w biotechnologii. Dobór metod immobilizacji biopreparatów oraz ich charakterystyka. Kapsułkowanie i mikrokapsułkowanie biopreparatów. Charakterystyka procesu destylacji i rektyfikacji. Analiza procesu homogenizacji. Otrzymywanie liposomów.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o procesach i operacjach jednostkowych stosowanych w biotechnologii, np. produkcji enzymów, leków, z uwzględnieniem aspektów technologicznych, ekonomicznych i energetyczno-ekologicznych. Rozwijanie podstaw służących samokształceniu. Rozwijanie wiedzy na temat doboru warunków techniczno–technologicznych sprzyjających właściwej wydajności procesu i jakości gotowych bioproduktów.
Literatura podstawowa1) Bednarski W., Fiedurek J, Podstawy biotechnologii przemysłowej, wyd. WNT Warszawa, 2012 2) Bednarski W., Reps A. , Biotechnologia żywności, WNT Warszawa, 2012 3) Ledakowicz S., Inżynieria biochemiczne, WNT Warszawa, 2011 4) Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii, PWN Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
UwagiĆwiczenia realizowane są w systemie blokowym (5 godzin), grupy ćwiczeniowe max. 16 osób