Przemysłowe procesy fermentacyjne

Industrial Fermentation Processes

2022L

Kod przedmiotu07S2-miPPF
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy procesów fermentacyjnych, Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii, Produkcja biopreparatów
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności z zakresu objętego programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń
Opis wykładówFermentacja alkoholowa jako podstawa przemysłowych technologii wielkoskalowych: postęp w technologii piwowarskiej i winiarstwie. Nowoczesne trendy w gorzelnictwie – fermentacja surowców niekonwencjonalnych, techniki membranowe, alkohol etylowy jako biopaliwo, Bioetanol celulozowy-stan zaawansowania nowych technologii. Fermentacje: mlekowa, octowa, cytrynowa, metanowa i ich przemysłowe wykorzystanie. Fermentacja jako metoda biologicznego utrwalania żywności i pasz,ĆWICZENIA:Zapoznanie z procesem technologii piwa w warunkach ułamkowo-technicznych (pracownia mini-browaru). Otrzymywanie i charakterystyka win gronowych i owocowych - sporządzanie nastawów, kontrola procesu fermentacyjnego. Fermentacja alkoholowa w gorzelnictwie - otrzymywanie i charakterystyka naturalnych spirytusów surowych pochodzenia roślinnego. Biologiczne utrwalanie żywności oraz ocena produktów kiszonych. Przygotowanie i charakterystyka zakwasów mleczarskich. Fermentacja octowa- zapoznanie z procesem technologicznym w warunkach przemysłowych
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach w technologiach wykorzystujących fermentację alkoholową, mlekową, octową, cytrynową. Fermentacja jako metoda biologicznego utrwalania żywności oraz pozyskiwania biopaliw. Nabycie umiejętności sterowania procesem technologicznym w celu kształtowania cech jakościowych produktu i wydajności. Rozwijanie umiejętności kontroli warunków biologicznego utrwalania. Rozwinięcie zdolności kierowania grupą oraz odpowiedzialności za przebieg kontrolowanych przemian
Literatura podstawowa1) Jarosz J., Jarociński J., Gorzelnictwo i drożdżownictwo, WSiP Warszawa, 1994 2) Leśniak W., Biotechnologia żywności, procesy fermentacji i biosyntezy, AE Wrocław, 2002 3) Kunze W., Technologia piwa i słodu, Piwochmiel Warszawa, 1999 4) Ziajka S., Mleczarstwo, UWM Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca1) Bednarski W., Reps A, wyd. WNT Warszawa, Biotechnologia Żywności, 2000r., tom 2) Margalit Y., wyd. PWRiL Warszawa, Technologia produkcji wina, 2014r., tom
Uwagi