Wprowadzenie do nanobiotechnologii

Introduction to Nanobiotechnology

2022Z

Kod przedmiotu07S2-miWN
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy procesów fermentacyjnych, Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii, Produkcja biopreparatów,
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności z zakresu objętego programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńMetody chemiczne i biotechnologiczne otrzymywania nanocząstek. Charakterystyka właściwości nanocząstek. Zastosowanie mikroskopu sił atomowych do oceny właściwości nanocząstek. Otrzymywanie i charakterystyka właściwości nanoemulsji. Zastosowanie nanonośników do immobilizacji enzymów. Przygotowanie i analiza nanokapsułek.
Opis wykładówWprowadzenie do nano(bio)technologii; koncepcja i zastosowanie Nanotechnologia a nanobiotechnologia. Podstawowe pojęcia. Stosowane metody i techniki. Badania naukowe a rzeczywistość zastosowania nano(bio)technologii. Nanotechnologia molekularna oraz jej znaczenie w biotechnologii. Modyfikacje struktur molekularnych. Zastosowanie nanotechnologii i nanonarzędzi w doskonaleniu procesów biotechnologicznych i analizie składu i właściwości bioproduktów. Kapsułkowanie i nanokapsułkowanie. Białka powierzchniowe ściany komórkowej drobnoustrojów (S-layer). Charakterystyka i funkcja białek powierzchniowych. Budowa, zastosowanie nanorobotów. Charakterystyka właściwości nanomateriałów. Otrzymywanie i charakterystyka nanorurek. Zastosowanie nanomateriałów w biotechnologii. Otrzymywanie i zastosowanie kropek kwantowych. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie dendrymerów. Przykłady zastosowań nanobiotechnologii w medycynie, enzymologii, diagnostyce, (bio)technologia żywności. Nanomateriały w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi nanotechnologii oraz chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi aspektami nanotechnologii
Literatura podstawowa1) Niemeyer Ch.M., Mirkin C.A., Nanobiotechnology: concepts, applications and perspectives, Wiley, 2004 2) Rosenthal, S.J, Wright, D.W., NanoBiotechnology protocols, Humana Press, 2005 3) NanoBioTechnology, http://www.springerlink.com/content/120565, Springer, 2012 4) Kelsall R.W., Hamley I.W., Geoghegan M., Nanotechnologie, tłumaczenie na język polski, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
UwagiGrupy ćwiczeniowe max. 16 osób