Biotechnologia przemysłowa - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności Biotechnologia przemysłowa ma wiedzę z zakresu mikrobiologii molekularnej i środowiskowej, mykologii, higieny żywności, technologii biopreparatów, technologii przemysłów fermentacyjnych, technologii bioprocesów mikrobiologicznych, selekcji i ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów oraz nanobiotechnologii. Posiada umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Zna możliwości modyfikacji procesów przemysłowych. Stosuje procedury doskonalenia składu chemicznego i cech technologicznych żywności. Zna najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju biotechnologii przemysłowej. Jest przygotowany do pracy w gałęziach przemysłu wykorzystujących procesy biotechnologiczne w produkcji żywności. Umie zorganizować badania i współpracować w zespole. Może być zatrudniony w laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontroli żywności, zakładach związanych z produkcją żywności, firmach biotechnologicznych i placówkach naukowo-badawczych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru 1
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Mykologia
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
Podstawy procesów fermentacyjnych
1,5
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Procesy i operacje jednostkowe w biotechnologii
5
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
40
40
Produkcja biopreparatów
1,5
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2
Przedmioty kierunkowe do wyboru 2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
90
IV - Specjalnościowych
Biokataliza i biotransformacja
3,5
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Bioprocesy w produkcji leków i kosmetyków
2,5
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Bioremediacja
2,5
ZAL
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Biotechnologia w produkcji żywności i pasz
3,5
ZAL
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
30
20
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Wprowadzenie do nanobiotechnologii
2
ZAL
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
10
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Przedmioty kierunkowe do wyboru 3
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Regulacje prawne w biotechnologii
1
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
IV - Specjalnościowych
Biorafinerie
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
20
Inżynieria enzymów i metagenomika
1,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Przemysłowe procesy fermentacyjne
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Projektowanie zakładów biotechnologicznych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Zastosowanie biologii syntetycznej i inżynierii metabolicznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0