Biotechnologia środowiskowa - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności Biotechnologia środowiskowa uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania metod biotechnologicznych do ochrony, odnowy i kształtowania środowiska. Potrafi projektować bioprocesy służące eliminacji zanieczyszczeń, unieszkodliwianiu odpadów oraz bioremediacji gruntów. Posiada umiejętności prowadzenia monitoringu środowiskowego z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Stosuje rozwiązania technologiczne, zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zna podstawowe techniki genetycznych modyfikacji drobnoustrojów. Wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii środowiska. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe. Umie współpracować w zespole. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska. Jest przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
1
ZAL-O
Wykład
20
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe
5,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Biotechnologia w ochronie środowiska II
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Inżynieria genetyczna w ochronie środowiska
0
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia komputerowe
15
30
15
Mikrobiologia środowiska
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
24,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych
1
ZAL-O
Wykład
20
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Przedmioty kierunkowe
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
50
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
IV - Specjalnościowych
Analityka zanieczyszczeń środowiska
0
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Biocenozy techniczne
0
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Bioremediacja gruntów
3
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
15
Odnawialne źródła energii
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Seminarium magisterskie
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Toksykologia molekularna
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
24,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
0
ZAL-O
Wykład
15
Regulacje prawne w biotechnologii
0
ZAL-O
Wykład
10
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Biotechnologiczne unieszkodliwianie odpadów
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Biotechnologie w akwakulturze
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
0
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
75
Seminarium magisterskie
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Techniki molekularne w taksonomii zwierząt
0
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
5,0