Biotechnologia środowiskowa - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności Biotechnologia środowiskowa uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania metod biotechnologicznych do ochrony, odnowy i kształtowania środowiska. Potrafi projektować bioprocesy służące eliminacji zanieczyszczeń, unieszkodliwianiu odpadów oraz bioremediacji gruntów. Posiada umiejętności prowadzenia monitoringu środowiskowego z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Stosuje rozwiązania technologiczne, zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zna podstawowe techniki genetycznych modyfikacji drobnoustrojów. Wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii środowiska. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe. Umie współpracować w zespole. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska. Jest przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0