Biotechnologia środowiskowa - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności Biotechnologia środowiskowa uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania metod biotechnologicznych do ochrony, odnowy i kształtowania środowiska. Potrafi projektować bioprocesy służące eliminacji zanieczyszczeń, unieszkodliwianiu odpadów oraz bioremediacji gruntów. Posiada umiejętności prowadzenia monitoringu środowiskowego z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Stosuje rozwiązania technologiczne, zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zna podstawowe techniki genetycznych modyfikacji drobnoustrojów. Wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Zna uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii środowiska. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe. Umie współpracować w zespole. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiska. Jest przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
2
ZAL-O
Wykład
30
Bioinformatyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Przedmioty kierunkowe do wyboru 1
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Biotechnologia w ochronie środowiska II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Inżynieria genetyczna w ochronie środowiska
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia komputerowe
15
30
15
Mikrobiologia środowiska
4
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych II
2
Przedmioty kierunkowe do wyboru 2
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
90
IV - Specjalnościowych
Analityka zanieczyszczeń środowiska
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
Biocenozy techniczne
2
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Bioremediacja gruntów
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
15
Odnawialne źródła energii
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
2
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
15
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Toksykologia molekularna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projekt badawczo-rozwojowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Przedmioty kierunkowe do wyboru 3
9
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
60
100
Regulacje prawne w biotechnologii
1
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
25
IV - Specjalnościowych
Biotechnologiczne unieszkodliwianie odpadów
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Biotechnologie w akwakulturze
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Monitoring stabilizacji tlenowej odpadów
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Podstawy modelowania systemów biologicznego oczyszczania ścieków
2
BRAK
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
Techniki molekularne w taksonomii zwierząt
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0