Biotechnologia molekularna roślin - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Biotechnologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku biotechnologia trwają 1,5 roku (3 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 1127 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent drugiego stopnia studiów kierunku Biotechnologia uzyskuje tytuł magistra i inżyniera. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną pozwalająca na opis i wyjaśnianie procesów zachodzących w przyrodzie. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Używa narzędzi statystycznych. Zna i rozumie ekologiczne, prawne i etyczne aspekty biotechnologii. Zna i rozumie aspekty ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych. Ma pogłębioną wiedzę bioinformatyczną i umiejętność jej stosowania w biotechnologii. Potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności, korzystać z różnego typu danych, interpretować je i w komunikatywny sposób przedstawić zdobytą wiedzę. Ma świadomość potrzeby samokształcenia się. Posiada umiejętność prowadzenia prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych. Postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej. Ma umiejętności, wiedzę i kompetencje do zatrudnienia na stanowisku o profilu inżynieryjnym.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Absolwent kierunku Biotechnologia:
  WIEDZA:
  1. ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu biologii pozwalającą na opis i wyjaśnienie złożonych procesów biotechnologicznych;
  2. zna rozwiązania technologiczne wykorzystujące systemy biologiczne, żywe organizmy oraz ich pochodne do wytworzenia i modyfikowania produktów lub procesów;
  3. ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii, modelowaniu i bioinformatyce;
  4. zna i rozumie etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych;
  5. zna złożone zjawiska i procesy biotechnologiczne;
  6. ma wiedzę służącą opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych;
  7. stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biotechnologicznych;
  8. ma wiedzę o złożoności powiązań w ekosystemach;
  9. ocenia korzyści i zagrożenia wynikające z produkcji oraz uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska;
  10. rozumie środowiskowe, ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania biotechnologii;
  11. zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  12. zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii;
  13. zna i rozumie systemy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle biotechnologicznym i obszarach pokrewnych;
  14. zna ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii;
  15. zna metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii;
  16. rozumie specyfikę prowadzenia procesów i eksperymentów biotechnologicznych w skali laboratoryjnej i przemysłowej;
  17. zna metodologię pracy doświadczalnej uwzględniającą specyfikę biotechnologii;
  18. zna narzędzia informatyczne umożliwiające przygotowanie danych do publikacji.
  UMIEJĘTNOŚCI:
  1. stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w biotechnologii;
  2. umie zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w opracowaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, uzyskaniu nowych produktów i innowacyjnych procesów wytwórczych;
  3. umie wykorzystać posiadaną wiedzę do projektowania i prowadzenie procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach;
  4. ocenia korzyści i ryzyko wykorzystywania biotechnologii;
  5. potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej;
  6. wykonuje projekt dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii;
  7. potrafi zaprojektować obiekt, system lub proces i prowadzi prace badawcze w zakresie biotechnologii, zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski;
  8. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł informatycznych;
  9. umie stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym;
  10. umie przygotować wystąpienie ustne z prezentacją materiałów naukowych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej ;
  11. wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych;
  12. planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  13. biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu biotechnologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty w języku angielskim;
  14. samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową;
  15. na umiejętności językowe w zakresie biotechnologii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
  1. rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w formie formalnego i nieformalnego kształcenia ustawicznego;
  2. potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
  3. wykazuje gotowość współdziałania i pracy w grupie przyjmując różne role i odpowiednio określa priorytety realizowanych zadań i projektów ;
  4. postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej;
  5. systematycznie aktualizuje wiedzę biotechnologiczną i zna jej praktyczne zastosowania;
  6. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  7. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biotechnologicznych i zagrożeń w miejscu pracy (BHP);
  8. wykazuje aktywną postawę w stosowaniu metod biotechnologicznych w otaczającym środowisku.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po pierwszym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyk jest uzyskanie pogłębionej wiedzy praktycznej oraz nabycie umiejętności w zakresie metodyki badań realizowanych w terenie i laboratoriach. Podczas praktyki student: poznaje zasady metodologii pracy doświadczalnej i poszerza wiedzę praktyczną dotyczącą najważniejszych problemów biotechnologii. Korzysta z wiedzy specjalistów i praktyków, nabiera biegłości w posługiwaniu się biotechnologicznym językiem naukowym. Odbycie praktyki daje studentowi możliwość zapoznania się z zasadami pracy zawodowej. Student uczy się jak zaplanować swoją karierę zawodową lub naukową.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności Biotechnologia molekularna (biotechnologia molekularna roślin) uzyskuje pogłębioną wiedzę z biologii eksperymentalnej roślin, biologii odporności roślin na stresy, cytofizjologii roślin, embriologii roślin nasiennych, filogenetyki i fitopatologii, mutagenezy, metabolomiki i proteomiki roślin. Posiada umiejętności stosowania nowoczesnych metod diagnozowania roślin. Zna i potrafi stosować nowoczesne metody ochrony roślin zagrożonych. Potrafi wykryć roślinne organizmy modyfikowane genetycznie. Umie zorganizować badania i współpracować w zespole. Jest przygotowany do założenia firmy biotechnologicznej. Może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontrolnych, stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Metodologia pracy doświadczalnej
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Bioetyka i prawo
1
ZAL-O
Wykład
20
Bioinformatyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Przedmioty kierunkowe
5,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
60
30
Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Cytofizjologia roślin
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Embriologia roślin nasiennych
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Maszynoznawstwo dla biotechnologów
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Mutageneza
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Nowoczesne techniki biologii eksperymentalnej roślin
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
20
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
27,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekologiczne aspekty biotechnologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Funkcjonowanie firm biotechnologicznych
1
ZAL-O
Wykład
20
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Przedmioty kierunkowe
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
50
25
Statystyka w biotechnologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
25
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biotechnologia w ochronie roślin zagrożonych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Filogenetyka molekularna
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Fitopatologia
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Inżynieria genetyczna roślin
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
40
20
Patogenomika i filoegenetyka grzybów toksynotwórczych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
6
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
45
Proteomika roślin
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Seminarium magisterskie
0
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
26,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Regulacje prawne w biotechnologii
2
ZAL-O
Wykład
10
Zarządzanie-wybrane zagadnienia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biologia odporności roślin na stresy
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Fitopatologia molekularna
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Fizyczne metody badań w biotechnologii
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metabolomika roślin
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
10
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
75
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0